نوشته شده

شبکه مترجمین ایران

فارسی به انگلیسی

registered

مترادف ها

graphic (صفت)
واضح، گرافیک، ترسیمی، نگاره ای، کشیده شده، نوشته شده، وابسته به فن نوشتن، مربوط به نقاشی یاترسیم

جدول کلمات

مکتوب

فارسی به عربی

تخطیطی

ارتباط محتوایی

حل جدولمکتوب
معنی نوشته شده، مفهوم نوشته شده، تعریف نوشته شده، معرفی نوشته شده، نوشته شده چیست، نوشته شده یعنی چی، نوشته شده یعنی چه، ، نوشته شده در جدول، اثار عبدالحسین صنعتی زاده، معنی نوشته شده در جدول، جدولانه ۷۸، جواب جدولانه 78، جواب جدولانه78، اثر جمال میر صادقی در جدولانه، جدول 78
برچسب ها: دانشنامه کاربران، دانشنامه کاربران با حرف ن
کلمه: نوشته شده
کلمه بعدی: نوشته شده با حروف بزرگ
اشتباه تایپی: k,aji ani
عکس نوشته شده : در گوگل
معنی نوشته شده

پیشنهاد کاربران

مستطور
منشاء
مسطور
قلمی/قلمی شده
منشاء. [ م ُ ش َءْ ]
تحریر افتاده
مرقوم. . . . مکتوب. . .
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما