برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1620 100 1
شبکه مترجمین ایران

نورون

نورون در دانشنامه آزاد پارسی

نورون (neuron)
(یا: یاختۀ عصبی) یاخته های طویل تشکیل دهنده دستگاه عصبی. اطلاعات را به سرعت بین بخش های متفاوت بدن جابه جا می کنند. هر یاختۀ عصبی دارای بدنه ای است که هسته در آن قرار گرفته است و زوایدی با نام دندریت از آن جدا می شوند. دندریت ها مسئول دریافت علایم ورودی اند. تکانه عصبی یا واحد اطلاعات موجی از تغییرات فیزیکی و شیمیایی است که غشای یاختۀ عصبی را درگیر و در یاخته حرکت می کند. طولانی ترین زایدۀ هر یاختۀ عصبی آکسون نام دارد و تکانه ها را جسم سلولی به طرف سایر یاخته ها منتقل می کند. مغز حاوی انواع گوناگونی از یاخته های عصبی است. قوس واکنش نمونه ای ساده از چگونگی کمک کردن یاخته های عصبی به کنترل و هماهنگ سازی فرآیندهای بدن است. در قوس واکنش، سه نوع یاخته عصبی به کار گرفته می شود. این سه نوع یاخته عبارت اند از یاختۀ عصبی حسی، یاختۀ عصبی رابط، و یاختۀ عصبی حرکتی. در محل اتصال هر یاختۀ عصبی به یاختۀ بعدی، شکاف باریکی با نام سیناپس وجود دارد که تکانه ها می توانند از آن عبور کنند. عبور یون های سدیم و پتاسیم از غشای یاخته نقش مهمی در پیدایش و انتقال تکانه های عصبی دارد. تغییرات پیاپی نفوذپذیری غشا نسبت به یون های مثبت سدیم و پتاسیم علایمی الکتریکی با نام پتانسیل عمل ایجاد می کند. تکانه ها توسط جسم سلولی دریافت و به صورت ضربان الکتریکی در طول آکسون هدایت می شوند. آکسون به سیناپس منتهی می شود. سیناپس ناحیه تخصص یافته ای است در مجاورت یاختۀ بعدی. این یاختۀ بعدی ممکن است یک نورون دیگر یا یک یاختۀ عامل، مثل یاختۀ ماهیچه ای، باشد. رسیدن تکانۀ عصبی به انتهای آکسون باعث ترشح نوعی ناقل عصبی شیمیایی از انتهای آکسون می شود. این ناقل به روش انتشار از عرض سیناپس عبور و یاختۀ بعدی را تحریک می کند که نتیجۀ آن، پیدایش تکانه ای عصبی یا فعال شدن یاختۀ عامل است. سرعت انتقال پیام های عصبی در انسان متغیر است و گاه به ۱۶۰ متر در ثانیه می رسد.

نورون را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

علی
بافت عصبی انسان از دو نوع سلول به نام نورون و نوروگلیا ساخته شده است.نورون ها سلول های بافت عصبی هستند که متناسب با وظیفه خود ساختار ویژه ای پیدا کرده اند.

سه بخش اصلی نورون عبارت است از:

جسم سلولی
آکسون
دندریت

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی نورون   • مفهوم نورون   • تعریف نورون   • معرفی نورون   • نورون چیست   • نورون یعنی چی   • نورون یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی نورون

کلمه : نورون
اشتباه تایپی : k,v,k
عکس نورون : در گوگل

آیا معنی نورون مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )