نظم کیهانی

پیشنهاد کاربران

( Asha ) = ( 𐬀𐬴𐬀. ) : اَشَ= ( cosmic order ) : این واچ برگرفته از اوستا می باشد و اندر زبان پهلوی هست= فرمانِ هامْ کیشور ( ( hāmkišwar =universe ) ) : دستوَرحهان هستی.
( order ) :دستوَِر : ( 𐬛𐬀𐬯𐬝𐬬𐬀𐬭. ) : ( dastwar ) :اندر انگلیسی: ( authority ) .
...
[مشاهده متن کامل]

این واچ فراگیرنده ی چم های فراوانی می باشد:
( truth ) :اندر پهلوی: ( wizurdih ) : ( 𐬬𐬌𐬰𐬎𐬭𐬛𐬌𐬵. ) : ویزوردیه٬ راستی𐬼
( righteousness ) : ( Ahlawīh ) : ( 𐬀𐬵𐬮𐬀𐬬𐬍𐬵 ) :اَهلَویه𐬼
( Nēk - gōhrīh ) : ( 𐬥𐬉𐬐 𐬔𐬋𐬵𐬭𐬍𐬵. ) :نیک گوهریه𐬼٬ اکنون ایرانیان واچ نیک - گوهری را بهره جویی می کنند𐬼
[Aš�=Av. Ašawa= Righteous]: ( 𐬀𐬴 𐬋. =اندر پهلوی ) ٬ ( 𐬀𐬴𐬀𐬬𐬀. :اوستا ) 𐬼: پارسا٬ پاکدامن: این ویژگی کسی است که خویشتندار و پدیسار ( کنترل ) کهین خویشتن ( آزمندی ) خود را دارا است٬ و ابرخویشتن خود که همان خدا و شهریار آگاه اندرون هر آدمین است.

بپرس