برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1421 100 1

نصب العین


مترادف نصب العین: آرمان، شعار، هدف

معنی نصب العین در لغت نامه دهخدا

نصب العین. [ ن َ بُل ْ ع َ ] (ع اِ مرکب ) مدنظر. منظور خاطر. مقابل چشم. (غیاث اللغات ) (از آنندراج ). نصب العین ، معمولاً به فتح اول خوانده میشود ولی در اصل به ضم است و بعضی ها در صحت فتح تردید کرده اند، با این حال در این بیت خاقانی گوید :
فقر کن نصب عین و پیش خسان
رفع قصه مکن نه وقت جر است
به قرینه ٔ «رفع» و «جر» آن را مفتوح باید خواند. (از نشریه ٔ دانشکده ٔ ادبیات تبریز).
- نصب العین قرار دادن ؛ در نظر داشتن. پیش چشم داشتن. فراموش نکردن.
- نصب العین کردن ؛ پیش چشم کردن. در نظر داشتن.

نصب العین. [ ن ُ بُل ْ ع َ ] (ع اِ مرکب ) رجوع به نَصب ُالعَین شود.

معنی نصب العین به فارسی

نصب العین
منظور نظر مقابل چشم . توضیح در عربی فصیح بضم اول استعمال شود. مولف محیط گوید : و هذا نصب عینی بالضم والفتح - اوالفتح لحن - ای القائم فی نظری . فعل بمعنی مفعول کالطعم و الاکل ای منصوبا لعینی . در تدوال فارسی بفتح غیاث آرد : نصب العین بالفتح مد نطر و منظور خاطر ومقابل چشم . یا نصب العین ساختن ( قرار دادن ) . در برابر چشم داشتن پیشنهاد خاطر نمودن پیش چم داشتن
مد نظر . منظور خاطر . مقابل چشم . نصب العین معمولا به فتح اول خوانده میشود ولی در اصل به ضم است و بعضی ها در صحت فتح تردید کرده اند .

معنی نصب العین در فرهنگ معین

نصب العین
(نَ بُ عَ) [ ع . ] (اِمر.)مقابل چشم ، پیش چشم .

معنی نصب العین در فرهنگ فارسی عمید

نصب العین
مورد نظر، مد نظر.

نصب العین را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

محسن محمدزاده
در معرض دید
ب. الف. بزرگمهر
چراغِ راه

جایگزینی ناسرراست با بدیده گرفتن درونمایه ی �نصب العین�
توحيد
هوالعلیم

نصب العین: دیدگاه ؛ مدِّنظر داشتن...

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی نصب العین   • مفهوم نصب العین   • تعریف نصب العین   • معرفی نصب العین   • نصب العین چیست   • نصب العین یعنی چی   • نصب العین یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی نصب العین
کلمه : نصب العین
اشتباه تایپی : kwf hgudk
عکس نصب العین : در گوگل

آیا معنی نصب العین مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )