نخ کش

واژه نامه بختیاریکا

کِفت کَش

پیشنهاد کاربران

بپرس