موتورلانس

پیشنهاد کاربران

موتورلانس
بدبختانه ، افزون بر اینکه واژه ای پارسی برای آمبولانس به کار نمی رود ، یک قوز دیگر روی گوژ پیشین گزاشته شد و آن دانشواژه ی نُوینِ برساخته شده ای به نام موتورلانس است که به آمبولانس موتور سیکلیتی ( دوگَرده ای ) می گویند .
...
[مشاهده متن کامل]

آمبولانس = هَمبالینه ، آمبالینه ، نابالینه
موتورلانس = هَمبالینَک ، آمبالینَک ، نابالینَک
روشن سازی :
آم واژه ای پارسی که همان هام و هَمه باشد به اَرَبی رفته و عام شده است .
بالینی یک دانشواژه ( term ) و به مینش بستری بیمار در بیمارستان یا درمانگاه است.
پسوند - اَک ، کوچکی را می رساند .

بپرس