برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1620 100 1
شبکه مترجمین ایران

موافق

/movAfeq/

مترادف موافق: جور، سازگار، مساعد، هماهنگ، دل پسند، مطلوب، مقبول، دل خواه، مناسب، درخور، شایسته، متناسب ، دمساز، متفق، متفق الرای، هم دل، هم رای، هم عقیده، همساز، هم فکر ، هم سو، یک جهت، برابر، مطابق، معادل

متضاد موافق: نامناسب، مخالف، خلاف

برابر پارسی: همرای، هماهنگ، هم داستان، همدست، همراه، یکدل، هم اندیش

معنی موافق در لغت نامه دهخدا

موافق. [ م ُ ف ِ ] (ع ص ) سازوار. (از منتهی الارب ) (از متن اللغة). سازوار و مطابق و هم آهنگ. (از یادداشت مؤلف ) (ناظم الاطباء). سازگار. سازنده. مناسب و متناسب بهم. جور. سازگاری کننده. همساز. عشیر. هم آهنگ. مناسب. ملایم. ملایم مزاج. درخور. (یادداشت مؤلف ) : شرابی که نه تیره بود و نه تنک چون نیک آید موافق ترین شرابهاست. (نوروزنامه ). شراب مویزی ، آنچه از او صافی باشد مانند شراب ممزوج باشد،میل به خنکی دارد و موافق است محروران را. (نوروزنامه ). اگر به مسهل حاجت آید مطبوخ شاه تره موافق باشد.(ذخیره ٔ خوارزمشاهی ). غذا سمانی و عدسی و ریواج... موافق تر باشد. (ذخیره ٔ خوارزمشاهی ). ماءالعسل در این وقت سخت موافق باشد. (ذخیره ٔ خوارزمشاهی ). اگر حرارت قوی نباشد کشمش موافق است. (ذخیره ٔ خوارزمشاهی ).
این موافق صورت و معنی که در چشم من است
از تو زیباتر ندیدم روی و خوشتر خوی را.
سعدی.
- باد موافق ؛ باد مراد. (یادداشت مؤلف ) (ناظم الاطباء). باد شرطه. (یادداشت مؤلف ).
- موافق حال ؛ مناسب حال. منطبق با وضع و حال و دمساز با مزاج کسی : ابیات بوتمام طایی موافق حال و مطابق وقت او آمد. (ترجمه ٔ تاریخ یمینی ص 362). گفت این موافق حال من نگفتی و جواب سؤال من نیاوردی. (گلستان ).
- موافق شدن ؛ هم آهنگ شدن. سازگار گشتن. سازوار و همرای شدن. توافق نمودن.
|| مقبول و پسندیده. (ناظم الاطباء). مورد پسند و دلخواه.
- موافق آمدن ؛ مناسب و شایسته به نظر رسیدن. مقبول و پسندیده افتادن : درخواست که مرا دستوری دهد تا بر سر آن ضیعت روم که این هوا مرا نمی سازد... امیر را استوار آمد و موافق و دستوری داد. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص 366). من دانم که ترا این موافق نیاید. اما با خرد رجوع کن و شعار خود برگیر. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص 203).
- موافق افتادن ؛ پسندیده آمدن. مقبول آمدن : شیر را این سخن [ سخن دمنه ] موافق افتاد. (کلیله و دمنه ). امیرناصرالدین را این سخن موافق افتاد. (ترجمه ٔ تاریخ یمینی ص 31).
|| مطابق. برابر. طِبق. طَبَق. طبیق. طبیقة. طِباق. (منتهی الارب ). مُوافِق ِ؛مطابق ِ. برابرِ. مقابل مخالف ِ. (یادداشت مؤلف ) : قو ...

معنی موافق به فارسی

موافق
همرای، همراه، سازگار
( اسم صفت ) ۱ - هم رای هم فکر جمع : موافقین . ۲ - مناسب سازگار.
[ گویش مازنی ] /movaafegh Khoon/ کسی که در تعزیه شبیه هریک از انبیا، اولیا، امامان و خاندان و دوستداران او ظاهر گردد، از او به عنوان شبیه خوان موافق با موافق خوان نام برده می شود
[tailwind, following wind] [علوم جَوّ] بادی در جهت حرکت جسم متحرک نسبت به زمین
خوش وقت و خوش بخت

معنی موافق در فرهنگ معین

موافق
(مُ فِ) [ ع . ] (اِ فا.) سازگار، مطابق ، هم رأی .

معنی موافق در فرهنگ فارسی عمید

موافق
هم رٲی، همراه، سازگار.

موافق در جدول کلمات

موافــق و جایز شــرعی
حلال
موافق و هم قدم
ط
موافق و همراه
دمساز
موافق و همسخن
دمساز
موافق | همفکر
دمساز

معنی موافق به انگلیسی

adherent (اسم)
موافق ، طرفدار ، پیرو ، هواخواه
sympathizer (اسم)
موافق ، طرفدار ، همدرد ، جانبدار ، غمخوار
disciple (اسم)
موافق ، طرفدار ، پیرو ، هواخواه ، سالک ، حواری ، شاگرد ، مرید
consonant (صفت)
موافق ، هم اهنگ ، همخوان
consentaneous (صفت)
مناسب ، موافق ، دارای اتفاق اراء
consenting (صفت)
موافق
accordant (صفت)
مطابق ، موافق ، جور
according (صفت)
مطابق ، موافق ، بر وفق
agreeing (صفت)
مطابق ، موافق ، متوافق
compliant (صفت)
موافق ، مهربان ، خوشخو
congruent (صفت)
موافق ، متجانس
compatible (صفت)
موافق ، جور ، سازگار ، همساز ، دمساز
concordant (صفت)
قبول کننده ، موافق ، جور ، خوش اهنگ ، هم نوا ، هم اهنگ
concurrent (صفت)
موافق ، متوافق ، هم زمان ، متقارن ، در یک وقت واقع شونده

معنی کلمه موافق به عربی

موافق
متعاطف , متناسق , ودي
حقا
کيف , وافق
اختلف
توافق
غير متوافق

موافق را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

جمشید احمدی
همسو
مخالف = ناموافق = ناهمسو
Viana.m
قبول کردن
Viana.m
قبول داشتن
رها
معنی موافق:جور، سازگار، مساعد، هماهنگ، دل پسند، مطلوب، مقبول، دل خواه، مناسب، درخور، شایسته، متناسب ، دمساز، متفق، متفق الرای، هم دل، هم رای، هم عقیده، همساز، هم فکر ، هم

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی موافق   • مفهوم موافق   • تعریف موافق   • معرفی موافق   • موافق چیست   • موافق یعنی چی   • موافق یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی موافق

کلمه : موافق
اشتباه تایپی : l,htr
آوا : movAfeq
نقش : صفت
عکس موافق : در گوگل

آیا معنی موافق مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )