مهسا

دارالترجمه ر.س.م.ی کاج

فرهنگ اسم ها

اسم: مهسا (دختر) (فارسی) (طبیعت، کهکشانی) (تلفظ: mahsā) (فارسی: مَهسا) (انگلیسی: mahsa)
معنی: مانند ماه، زیبارو، ( مه = ماه، سا ( پسوند شباهت ) )، مثل ماه، ( مه = ماه + سا ( پسوند شباهت ) )، زیبا
برچسب ها: اسم، اسم با م، اسم دختر، اسم فارسی، اسم طبیعت، اسم کهکشانی

فرهنگستان زبان و ادب

{nebulosus} [علوم جَوّ] ابری به شکل پردۀ مه آلوده که عمدتاً همراه با ابرهای پرساپوشنی و پوشنی می آید

گویش مازنی

/mehsaa/ مهلت - حوصله

دانشنامه عمومی


مهسا (ابر).
گزارش تخلف یا اشتباه در معنی

پیشنهاد کاربران

شکل مه، ماه گونه، شبیه ماه، ماه سان
مانند ماه
به نظر من مهسا یک نام بسیار زیبااست ویعنی مانند ماه زیبا

مِهسا. ( علوم زمین و هواشناسی ) ابری به شکل پردهٌ مه آلود که عُمداً همراه با ابرهای پرسا پوشنی و پوشنی می آید. مترادفِ این واژه در زبان انگیسی Nebulous می باشد.
مثل ماه، ماه گونه، مه گون، مانند ماه
مانند ماه زیبا
مهسا ماه زمینی یه ماه تو اسمون یکی هم زمین
مانند ماه زیبا و تک
به نظر من مهسا یعنی زیبا وقشنگ مثل ماه آسمان
مه : در زبان هندی به معنی عسل و سا سا نیز به معنی همچون ، همانند
مهسا : همچو ماه ، همچو عسل
زیبا روی
مهسابهترین اسم دنیاس به معنی ماه درخشان است
سایه ی ماه ( انعکاس ماه روی زمین )
دختری زیبا مانند ماه
همانند ماه
مهسا اسم خیلی قشنگیه یعنی زیبا و درخشنده مثل ماه

دختری که مانند ماه صورتی زیبا و درخشان دارد
مهسا مثل ماه زیبا و درخشنده و در علوم به معنی یه نوع ابر
مانند ماه زیبا و جذاب
مانند ماه تابان ودرخشان ودختری زیبا روی
مثل ماه ، مانند ماه
مهسا ::معنی به زبان لری
مه::ماه
سا::آرام .
مهسا ::ماه آرامش دهنده

جملات لر
روله سا گر::فرزندم آرام بگیر

درسا::
در*دور* به معنی دختر و مروارید
سا::آرام
درسا::دختر آرام. مروارید آرامش دهنده

مهسا یعنی ماه تابان ودخترزیباروی اسمه فوق العاده زیباییه
دختری مانند ماه
مهسا
مثل ماه ، زیبا روی
مهسا یعنی زیباروی همچون ماه

مانند ماه و مانند عسل
من غلام قمرم غیر قمر هیچ مگو. ماه بر حسب تخیلِ آدمی، مرد است. ماه مرموز است. دایم است لیکن آنگاه که می خواهی اَش معمولا نیست. رنگِ ماه، بوی مرگ می دهد. ماه در ظلمت نه آنکه بدرخشد، جادویِ مان می کند. ولی بدونِ اوی، ماه نیز مخلوقِ زاری بیش نیست. ازین رو شیخ رومی گفته اند، من غلام قمرم، البته قمری در اوی و اویی در قمر. پس معنای این نام، از ماه نیست. مهی که در اشعار و نثرهایِ بزرگانِ ادبیاتِ فارسی موجود است از برای زیبایی ابیات و یا جمله ای بکار رفته. و مهم آنست که دختر شرقی بوی مرگ نمی دهد، او بویِ شرابِ عسل می دهد. حاشا که این نام از مه یا همان ابر جان می گیرد. نامِ مهین نیز ازین دست است. حال مه بسیار زیبا و مدهوش کننده است. مه شرابِ آب است. مه همانطور که عظیم است اما در رقابتِ لطافت، برگِ هر گلی را درس می دهد. مه شکننده است. لاکن گر به مه اعتماد کنیم، در بیخِ دره ای آرام خواهیم گرفت. این نه ازآن است که زن خطر می آفریند، نه به هیچ عنوان. مشکل اینجاست که تنها ماییم که با آمالمان خطر می آفرینیم. پس مه بسیار بیشتر از ماه به یک دختر شرقی زیبا روی شباهت دارد. مهسا ترجمانش همچو ابری لطیف است. و ماه نیز همانند باقی مخلوقات خودِ اوی است. در بابِ ماه تنها باید گفت، من غلامِ قمرم غیر قمر هیچ مگوی.
معنی اسم مهسا و مهسان میشه ماننده ماه زیبا درخشان . . . شبیه به ماه .
به نظر من مهسا یعنی قسمتی از آسمان
ماه درخشنده زمین , یعنی ماه زیبارو
مهسا یعنی الهه ی ماه ، الهه ی زیبایی، یعنی همچون قرص ماه درخشنده و زیبا روی.
🌑🌒🌓🌔🌕🌖🌗🌘🌚🌝🌜🌛🌙🌙
واقعا اسم زیبایی هستش👌👌👌👌❤❤❤❤
مانند عسل شیرین🍯🍯🍯🍯 و شفا بخش و ارامش دهنده
ما مظهریکتایی در زیباییست .
مانندماه زیباو درخشنده
ویک ماه دیگه روی زمین

به نظر من اسم مهسا ک اسم خودمم هس زیباترین اسمه ( اعتماد ب نفس ) معناش :مثل ماه . مانند ماه زیبا
مهسا یعنی ماه روی زمین
مهسا یعنی ماه ، زیبا، قشنگ

مهسا یعنی مثل ماه زیبا
یعنی همچون ماه زیباست
به نظرمن نام مهسا بهترین و خوشگل ترین اسم روی کره زمینه و اسم عشقمم مهساست وبه معنی ماه تابان و درخشنده وچون ابری آرامش دهنده است

مهسا یعنی مانندماه زیباودرخشان به نظرمن بهترین بهترین اسم کره ی زمین عرض است

مهسا یعنی
ماه آرامم🌙❤
یعنی ماه زمینی
یعنی ماه اسمونی ک روی زمینه
یعنی ی فرشته

مانند ماه

مهسا یعنی مانند ماه زیبا رو. و زیباترین اسم و ارامش دهنده
یعنی نورانی و درخشنده همچون ماه .
ماهِ زیبا
مانند ماه قسمتی از اسمون
ماه که در شب روشنایی ایجاد میکنه به نظر من مهسا الهیه روشنای تو تاریکی ( گمراهی ) هست. واسمی که همیشه به من آرامش میده.
مهسا یعنی ماه یعنی برتر زیبا
مه سا=مهسا
مه:مخفف ماه
سا:به مانند، همانند، مثل
مهسا:همانند ماه
مهسا یعنی ماه
به نظر من مهسا یه ماه تو اسمونه و هیچ همتایی نداره
مه:یعنی ماه🌙
سا:یعنی مانند
مانند ماه، مثل ماه، زیبارو😍
از نظرساختاری ولغوی شاید مانند ماه معنی دهد اما به نظرمن خیلی قشنگ تر و زیباتر از ماه است .
معنای لغوی مهسا یعنی مانند ماه🌙
اکثرا این معنی رو بع زیبایی چهره و صورت ربط دادند البتع کع این نظریع اشتباه نیست اما بع نظرم مهسا یعنی کسی کع مانند ماه مهربان است و تاریکی شب را روشن میکند، کسی کع همیشع بی ادعا بودع مانند ماه کع بیریا شب تاریک را روشن میکند اما همیشع گفتع شدع کع او نور خود را از خورشید🌞 دریافت میکند البتع من منکر این نظریع ثابت شدع نیستم اما بع نظرم اگر ماهی نبود، و نوری از خورشید دریافت نمیکرد شب برای همیشع در ظلمات بع سر میبرد. 😏
خیلی روشنه مه به معنی ماه وسا به معنی مثل - مانند و در معنی اینا جابه جا میشن

مثل ماه
بهترین اسم تو دنیا مانند ماه زیبا؛ مهسااااااااا
مانند نور ماه
مانند ماه زیبا و مانند عسل شیرین ما مهساها خودمومم شبه اسممون زیباایم😊
ما مهسا ها یعنی مثل ماه در اسمان میدرخشیم
مهسا یعنی سایه ی ماه مانند ماه ودختری زیبا همچو ماه
مهسا یعنی دختری از جنس ماه
دختری با چشمان اهویی
دختری زیبا و بی همتا
مهسا یعنی مثل ماه تنها ولی همیشع زیبا و جذاب
مهسا یعنی دختری زیبا و تک در دنیا ، مانند ماه زیبا
تنها ولی زیبا
• مهسا: مانند ماه زیبا روی

مثل ماه تک مثل ماه نورانی و مثل ابر دست نیافتنی
اسمم مهساست
خیلی از اسمم راضی ام
اسمم به معنی ماه درخشان
مهسا🥀🥀🥀❤❤❤
زیبا مانند ماه و ستاره صادق وارامش بخش
مانند ماه مانند عسل ( درزبان هندی )
مهسا سایه ی ماه بهترین اسم هس
اسم مهسا ماه زیبا دنیای زیبا
مهسا یهنی فرشته روی زمین همه خیلی زود عاشقش میشن بله اینجوریاس
مانند ماه زیبا رو
مهسا مانند ماه که میدرخشد

اسم خودمم مهساس مهسا یعنی مثل ماه . این اسم واقعا زیباست
عاشق اسمم مهسا یعنی مانند ماه
اسم مهسا زیبا ترین اسم روی کره زمین هست ماه به معنی ماه زیبا ودرخشان ماه که بی ریا نورشوبه همه تحمیل میکنه مطمئنا مهسا هم عشق و محبتشو بی ریا به همه تحمیل میکنه. . . .
مانند ماه واقعا اسم زیبایی هست
به افتخار تمام کسانی که اسمشون مهسا هست♥♡♥♡♥♡♥♡♥♥♥
مهسا واسه من معنی عشق رو میده . . . معنی زندگی . . . عاشقانه ترین اسمه. . . عاشقتم مهسا
اسم مهسا یعنی همانند ماه مثل ماه. . .
مهسا یعنی مثل ماه
مهسا مثل ماه
مهسا یعنی مثل ماه زیبا ولی نه فقط زیبایی ظاهری بلکه زیبایی درونی هم شاملش میشه چون تاریکی شب رو از بین میبره، واقعا از آسمون شب با ماه و ستاره هاش قشنگ ترم مگه داریم؟؟؟؟؟نه خداییش مگه میشه؟؟؟؟
مهسا یهنی مانند ماه.
البته از نظر زیبایی و درخشندگی. . .
مهسا نام بسیار زیبایی است.
همانند ماه زیبا و درخشان و تک
همچون ماه
مهسایعنی ماه درخشنده

عاشق اسم مهسا هسم
مهسا بعنی ماه
عاشقتم مهسا از ته دل
عاشقتم دوست دارم مثل ماه

به نظرم مهسا یعنی مانند ماه مهربون و بی ریا
به نظر من ( ماه آسمون
به نظر من مهسا یعنی مانند ماه درخشنده، قرص زیبای ماه😚
ترتیب شکل گیری اسم مهسا:
ماه سیتی=مه سیتی=مهستی=مهسا
مهسایعنی درخششی
مهسا به معنی دختری که مثل ماه می درخشه
مهسا جانشین ماه روی زمین است پس مراقب او باشید غیراز این بدانید که میتواند شما را به تاریکی ابدی ببرد😶
مهسآ اسم بی نظیر و پُر معنی
خداروشکر میکنم که وقتی به دنیا اومدم همه سر این اسم زیبا ب توافق رسیدن 😍
مهسا صورت و سیرتی به زیبایی ماه
مهسا یعنی :ماه زیبا ❤😍
مهسا یعنی مانند ماه من عاشق اسمم و خداروشکر میکنم که اسمم مهساست
مهسا یعنی مانند ماه زیبا، درخشنده، ما مهسا ها ماه روی زمینی 😍😍🌹
اسم من هم مهسا است
مهسا یعنی مانند ماه
مثل ماه اسمان
زیباودرخشان
مهسا یعنی مانند ماه باش
زشتی هایت را برای خودت نگه دار و با نورت همه دنیا را روشنی ببخش
مانند ماه باش تا اگر روزی نخواستی مسیر کسی را روشنایی ببخشی نتوانی
مهسا یعنی مانند ماه
یعنی دختر ماه
مهسا به لری یعنی ماه آرامش دهنده
به هندی میشه همچو عسل
مهسا یعنی در زیبایی هیچ کسی به پات نرسه
مهسا یعنی دلربا
مهسا یعنی بهترین
مهسا یعنی بوشهری باشی ولی صورتت مثل پاره ی ماه بدرخشه
مهسا یعنی مانند ماه
یعنی دختر ماه
یعنی دلربا
یعنی جذاب
به لری یعنی ماه آرامش دهنده
به هندی یعنی همچون عسل
مهسا یعنی توی گرمای بوشهر صورتت مثل ماه بدرخشه
هرکی عاشق دختر ماه هست نظر منو لایک کنه.

مهسا یعنی من. یعنی مثل ماه
مهسا اسم عشقه که در دنیابی نظیره
مهسابه معنای مانند ماه زیباروی
مهسا یعنی مثل ماه ، یعنی نور وروشنایی
مهسا تک اسمه کع تو دنیا جذابه
و
هرکسی لیاقت داشتن همچین اسمیو
نداره😉
ماه اسمونی
همچون ماه درخشان
مانند ماه روی زیبایی دارد
مهسا درخشان ترین اسم توی دونیاست
مثل ماه زیبا
مهسا یعنی مانند ماه و زیبا روی
واقعا مهسا نام نیکویی برای دختران سرزمین ایران است


مهسایعنی ماه مهسا یعنی عشق مهسا یعنی من
مهسا یعنی بسیار دوست داشتنی وآرامش دل بی قرارم
مهسا یعنی ماه
جذاب و زیبا

به نظرم اسمم زیبا ست و کسسایی که اسمشون مهساست از ماه زیباترند
مانند ماه ، ماه سا، ماه سان، چو مه زیبا و البته عشق منه
مانند ماه همچون 🌒
بنظر من مهسا فقط در معنی لغت میشه مانند ماه ولی در معنی اسامی به معنی الهه ی ماه یا خدای ماه هست. و البته که الهه ماه از ماه برتری دارد و درخشان تر و جذابتر هست ، این معنی مانند ماه برای انسان که اشرف مخلوقاته درست نیست. پس یک کلام ( الهه ماه ) 😊
مهسا یعنی مظهر زیبایی
تا ابد زیبا
مانند ماه
تا ابد زیبا
ماه تابان
مهسا به معنی مانند ماه هستش وبه نظر من بهترین اسم دنیاس. . 😍😍

. . . . . . . . . . . . مهسا به معنی زیباس. . . . . . . . . . . .

تقدیم به همه زیبا های جهانم😘😘

مهسا جونی های عزیزم لایک کنین تا ببینیم چقدر مهساداریم آیا رکورد رو میزنن؟؟؟؟👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏
اسمم مهساست و از اسمم کاملا راضیم ولی به نظر من اسم روی شخصیت انسان تاثیر میذاره همونطور که گفته شد معنی نام مهسا یعنی مانند ماه، زیبا، مهربان، آرام. .
و همینطور این شخصیت ها درون کودک ریشه میکنه مثلا مهربانی که در بیشتر مهسا ها وجود دارد
ولی تاثیر نام بر روی شخصیت فقط مختص به "مهسا"نیست
تقدیم به تمام مهسا های سرزمینم💙💚
مهسا به معنی ماه تابان
مه به معنی ماه و سا یعنی سایه ماه بر روی آب
مهسا یه نام زیبا و پر معنا
برای مثال در زبان هندی. به معنای عسل که شفا دهنده است
و در زبان لری به معنای ماه آرامشدآرامش دهنده
و البته من با اون دوستی که گفته بود مهسا در معنی اسامی به معنای الهه ماه یا خدای ماه است هم عقیده ام و باعث افتخارم است

مهسا یعنی مانند ماه زیبا رو زیبایی ♡💍🌈🙄
مهسا یعنی مانند ماه زیبا، زیبا رو

مهسا یعنی هم مانند ماه زیبا و درخشان
مهسا یعنی مانند ماه زیبا⁦❤️⁩🌕
مهسا بهترین اسم تو کره زمینه البته اینم بگم قبلا از اسمم خوشم نمی اومد اما حالا
مهسا یعنی مانندماه زیبا، زیبارو و قشنگترین اسم😍
مهسایعنی مانندماه زیباودرخشان
مهسا به معنی مانند ماه ، ماه بابو😍😍😍🤗🤗🤗
مه به معنی ماه و سا به معنی مانند و با هم به معنی مانند ماه حتی بعضی اسم ها مثل گلسا هم اینگونه است و مهسا اسمی ایرانی و دخترانه است
مهسا یعنی* عشق*
*خاص*
*باکلاس*
*ناز*
*عسل بابا*
رو حرف منم حرف نیارید
تمام. . . .

مهسا ینی زیبا رو مانند ماه مهسا ها کم کسی نیسن🤗
ماه من
شبیه ماه
مانند ماه
به نظرم مهسا زیباترین اسمه
خدارو شکر که پدر و مادرم این اسمو برای من انتخاب کردن
مهسا نام یک ابر هم هست
من وقتی به دنیا اومدم به خاطر اینکه خیلی دوست خیلی سفیدی داشتم این اینو پدرم قرآن انتخاب کرد ه.
طرحم رو تقدیم اسم مهسا می کنم

دلم همواره با تو
هوس شب بیداری می کند
وقتی که
چشمان تو
در آسمان شب من
مهسا ست. . .

( پیمان کریمی )
مهسا به زیبایی ماه
مهسا یه ماه تو زمین و آسمان که دست هیچ کس جز خدا و فرشته ها بهش نمیرسه
اسم من مهساست، معنی مهسا یعنی ماننده ماه زیبارو و خاص، یعنی ماه زمینی، یعنی تک وتنها دختری که دست هیچکس بهش نمیرسه که بخاد برا خودش داشته باشتش. اسمم خیلی بهم میاد این اسم برازنده من هست از مامان بابام بابت اسمم خیلی ممنونم
مهسا یعنی مانندماه به مجاز زیبارو، وقتی نام مهسا رو می شنویم در ضهنمان دختری را تجسم می کنیم با موهانی مشکی همچون سیاهی شب و پرپشت بسیار بلند و پوستی بلورین صورتی زیبا ابروهانی کشیده و حلال چشمانی آهویی و عسلی با دماغی کوچک و لبانی قلبی با یک نشان ماه گرفتگی کوچک بغل گونه اش 🌙

مهسا تشکیل شده از مه و سا هست مه به معنای ماه و سا که پسوند شباهت هست به معنای مانند پس مهسا یعنی مانند ماه
مثل ماه زیبا

اسمش مهسا بود - مانند ماه زیبا به سان ماه
مهسا یعنی جزاب خاص یعنی مانند ماه تابان
معنی اسم مهسا به معنی ماه درخشان
مهسا نام زیبایی به معنی همانند ماه که به طور کلی یعنی زیبا رو واقعا هم مهسا ها زیبان به افتخار همه ی مهسا های جهان👏👏👏
اسم خودم مهساس تا اونجایی که میدونم یعنی همانند ماه و زیبا رو وارمش دهنده الهی اسم کیوتیه کلا * - *
شبیه ماه ، مه وزیبا ترین
من عاشق این هستم که اسم آبجیمه دا است و اسم برادرم کس را از ولی اسم خودم از همه باحال تر است ایول
مهساهمانندماه درخشان دوست من وعشق منه😊
مهسایعنی مانندماه درخشان وزیبامن تازه اسمم رابه مهساتغییردادم ودوستش دارم درضمن اسم دخترم مهدیس است که اونم معنی مهساروداره. مهسااسم خیلی قشنگیه
دختری زیبارو و مانند ماه

هم مانند ماه


مهسا یعنی شبیه ماه ، به سان ماه ، ولی در اصل مهسا یعنی خود ماه ، مثل ماه دست نیافتنی ، زیبا تر از ماه
دوستان زیبا تر از ماه لایک کنید
مهسا یعنی شبیه ماه ، به سان ماه ♡
ولی در اصل مهسا یعنی خود ماه 🌙🌙🌙
و البته زیبا تر از ماه 💖
هر کی تو این دنیا یه مهسا داشته باشه دیگه هیچ غمی نداره 💕💕
اگه شما زیبا تر از ماه هستید یا یک زیبا تر از ماه دارید لایک کنید ♡♡♡♡♡
مهسا یعنی ماه زیبا روی که از آسمون تو زمین تنها زندگی میکنه و خدارو بابت بودنش شکر میکنه🙏
زیبا رو
مهسا یعنی زیبا رو مانند ماه درخشان
چون ماه زیبارو ودرخشنده😊😎🤗👌🏻
مثل ماه 🌙
زیبا❤
مهسا به معنای همچون ماه درخشان
مهساها یدونن دیقا امیر علی راست گفته از اون نظریه ای که درباره شکل داده
ب افتخار همهمون که یدونه اییم
چشم حسودامون کور
ماه هم یدونس
مهسا هم یدونه
مهسا ها بریزین وسط اسم ما خیلی ناناس و شیککک و باحاله
مهسا یعنی مثل ماه. شبیه ماه. : )
نام مهسا زیبا ست

همیشه مثل ماه🌙☄
خوشبختی یعنی اینکه اسم عشقم مهسا هست و من " ماه رو" صداش میکنم
معنی اسم مهسا ماه است که در اصل مهسان نامیده میشود
آقا یه کلام ختم کلام یعنی مانند ماه تموم شد و رفت
مثل ماه زیبا 🌝
مثل ماه نورانی 🌜🌜🌜
دختر زیبا روی 🌛🌛🌛
ماه ارامش دهنده و زیبا 🌝🌕🌝🌝
عاشق اسمم 🥰
سلیقه مامانم بی نظیره😍😘😘

مهسا یعنی مثل ماه زیبارو 🌙 مهربون و خوش خنده دوستی با معرفت 😊و همسری همه چیز تموم آرامشی که مهساها میدن زیاد پیدا نمیشه البته در کنار این شیرینی که دارن یه کم هم تندی دارن😁 ولی اکثر افراد نمیدونن چطور گرفتارشون شدن 😍مخصوصا اگه اسفندی باشه 😍😍
چرا انقد گندش میکنین یه اسم مثل بقیه اسماس دیگه . اسم خوده منم مهساس و تو اینجا معنیش رو نوشته . متفاوت ترین اسم بین دختر و پسر اسم امیره بهتر از این اسم تو دنیا نداریم ( البته از نظر من )
مانند ماه زیبا👑
دختری ک مانند ماه صورتی زیبا و درخشان دارد💙🌙

همانند ماه زیبا
مهسا معنیش مانند ماه زیبا نیست
معنیش مانند ماه هست
کاش اشتباه نگیم. . . 😪
مهسا مانند ماه و این اسمم خیلی گوگولی و نازه و من از اسمم راضیم خیلی قشنگه 🤩
مهسا مانند ماه تابان
مانند ماه فروزان🌛😍😍🥰
یه اسم خاص که هیچوقت قدیمی نمیشه
مهسا:یعنی تعریف نشدنی . . . . . . . کلی بگم مانندماه زیبارودخترماه . خدایییییی پرچم مهسابالا. دم همگی گرم
یعنی مانند ماه البته خوشگلتر از ماه

مهسا=ماه آرام
مهسا=مانند ماه - مثل ماه - همانند ماه
به نظر من مهسا یعنی کسی که مثل ماه آرام و درخشان است اگر کسی دارای فرزند دختر که صورتش سفید و روشن است آ رام و در عین حال خیره کننده اسمش را مهسا بگذارند

به افتخار تمام مهسا های دنیا👏👏👏
مهسا یعنی چهره همچون ماه
به جز ماهرو و مهسان چه اسمهای دیگه ایی بهش میاد؟
چی بگم. . . . .
ساده ترین ولی پر معنی ترین اسم😂🤙
اعتماد به نفستون منو کشته😂😂
ولی جدی اسم خیلی قشنگیه 😍😍😍😍
به معنی ماه هست یعنی مثل ماه زیبا و درخشان
من مهسا هستم من از اسم خودم خیلی راضی هستم من از پدرومادر م خیلی سپاس گزارم که این اسم مهسا را برای من انتخاب کردن مه: ماه . سا:سال
مهسابه معنی ماه تابان درخشان، زیبارو
مهسا یعنی ماه زیبا روح درخشان .
زیبا و خوش ذوغ
مهسا یعنی الهه زیبایی، یعنی کمال زیبایی و درخشندگی


مهسا یعنی مانند ماه
ومانند ماه زیبا
در زیبایی او کسی حریفش نیست
مهسا یکی از زیباترین اسم ها هست
اسم مهسا به این معنا است : مانند ماه زیبا ، زیبا رو و. . . . . .
مهسا یکی از زیباترین اسم ها هست
مهسا یعنی :ماه ، زیبا رو ، مثل ماه زیبا
مهسا یکی از زیباترین اسم ها هست
مهسا یعنی: مانند ماه ، مانند ماه زیبا
من اسمم رو نمیگم مهسا امیدوارم روزی بشه که تو روببینم
تو قائم شهر با هم همکلاس بودیم
پیش خانم حب. . .
دوست دارم
از م مثل ماه
و سا هم به معنی مانند مثل
شایدشما مهساهای گرامی و همتون الهه ماه توصیف کنید که البته این نظر محترم شما رو میرسونه ولی از نظرمن مهسا یعنی دختر ماه دختر مهربانی که شبها آرامش را برای خفتن دیگران به ارمغان می آورد .
نمیدونم تو کتابای اساطیری شیردختری با عنوان مهسا داشتیم یا نه ولی از نظر من مهسا ها آروم و میان گرا و شوخ طبعن و هیجان لازمه انرژی در زندگشیون میدونند.
مهسا به زبان آلمانی=مونات
به زبان انگلیسی=لونا

ماند ماه زیبا رو
مهسا بهترین و زیبا ترین اسم دنیاست من اسمم مهسا❤ واز مامان بابام تشکر می کنم که این اسم رو برام گذاشتن مهیا یعنی مانند ماه زیبا
امیدوارم تو زندگیتون مهسا داشته باشید بهتره بگم ماه داشته باشید
سلام اسم من مهسا است
مهسا یعنی ماه
همانند ماه زیبا روی
مانند ماه زیبا
من خیلی این اسم رو دوست دارم اسم خیلی زیبایی هست من که دوسش دارم شما رو نمیدونم
به افتخار تمام مهسا های دنیا
خود اون کسایی که اسمشون مهسا هست هم قشنگن ( توجه کنید )
❤💙💜💛💚
( مهسا جون دلم برات تنگ شده خیلی وقته ندیدمت😢😭 ) خودت میدونی من کیم ☺😉
مهسا یعنی زیبا ترین آدم روی زمین
مهسا یعنی همیشه ماه
همیشه ماه

مهسا مانند ماه زیبا رو و درخشان🥰😍🥺
مهسا یعنی ماه درخشان مهسا یعنی مهربانی❤
مهسا دخترمن است وازاین که اسمش مهسا است خیلی خوشحالم چون واقعا اسمش خیلی خوبه
مهسا زیباترین اسم دنیاست چون اسم عشق زندگی من مهسا هستش
مهسا جانشین ماه روی زمین است پس مراقب او باشید در غیراز این صورت ، بدانید که به تاریکی ابدی میروید. . .
❤️
ترتیب شکل گیری اسم مهسا:
ماه سیتی=مه سیتی=مهستی=مهسا
❤️
مهسا یعنی مانند ماه مهربون و بی ریا
❤️
مهسا واسه من معنی عشق رو میده . . . معنی زندگی . . . عاشقانه ترین اسمه. . .

زیبا مانند ماه و ستاره صادق وارامش بخش
❤️
مهسا یعنی دختری زیبا و تک در دنیا ، مانند ماه زیبا
تنها ولی زیبا
❤️
مهسا یعنی دختری از جنس ماه
دختری با چشمان اهویی
دختری زیبا و بی همتا
مهسا یعنی مثل ماه تنها ولی همیشع زیبا و جذاب
❤️
الهیه روشنایی
❤️
قسمتی از اسمون، قسمت زیبای اسمون. . .
❤️
مهسا یعنی
ماه آرامم🌙❤
یعنی ماه زمینی
یعنی ماه اسمونی ک روی زمینه
یعنی ی فرشته
❤️
مانندماه زیباو درخشنده
ویک ماه دیگه روی زمین
❤️
مظهریکتایی در زیباییست .

❤️
ماه آرامش دهنده
❤️
. . .
❤️
از نظرساختاری ولغوی شاید مانند ماه معنی دهد اما به نظرمن خیلی قشنگ تر و زیباتر از ماه است .
تو زیباییت، بخاطر اینکه اسمت مهساست، نیست. . .
بخاطر اینه که خودت اسم مهسا رو ، رو وجودت گذاشتی. . .
بخاطر اینه که ، خودت این معنای زیباییرو به لغت مهسا دادی. . .
اصلا بخاطر اینه که خودت و فقط خودت و تنها خودت صاحب این و بیش از این پدیده ها هستی. . .
تازه. . .
لیاقت تو بالا تر از اینهاست. . .
پس میشه گفت مهسای واقعی فقط و فقط خودت هستی. . .
چون این خودت بودی که اسم وجودت رو مهسا گذاشتی. . .
یک و فقط یک ماه روی زمین. . .
مه : در زبان هندی به معنی عسل و سا نیز به معنی همچون ، همانند
مهسا : همچو ماه ، همچو عسل. . .
یعنی دختری که میتونه مثل ماه ارومت کنه مثل ماه برات بدرخشه. . . ( آرامشت بده )

#for “mahsayi”. . .
مهسا؛ یعنی، مانند ماه، درخشان، جادویی و آرام
بنظرم قشنگ ترین اسم دخترونه هست
مه از ریشه پروتوهندواروپایی m�ǵh₂s ( بزرگ ) و سا از واژه سانسکریت sāh ( روح، نفس ) >> روح بزرگ
همیشه عاشق اسمم بودم ولی امروز که نظرها رو خوندم عاشق خودم شدم واقعا هیچ اسمی بی دلیل روی کسی گذاشته نمیشه
بله مهسا خانم گرانقدر، به نظر من هر بچه ای که به دنیا میاد انرژی خاص خودش رو داره و به نحوی پیچیده این انرژی بر اذهان والدینش تاثیر میذاره تا اسم خاصی رو براش انتخاب کنند. کلمات انرژی ها دارند و این انرژی ها با ذهن ها در ارتباط اند. تبدیل انرژی، سیگنال دهی و . . . و در نهایت ساخت کلمات.
همانند ماه زیبا ، ،
من واقعا از اسمم راضی هستم ،
خدایا شکرت ک لایق این همه زیبایی هستم ،
خدایا من در کنار تو زیبا تر میشوم ،
خوشبختم ک در کنار هم اسم های خودم هستم 😘😘
به تاتی یعنی دست خاک کره ی زمین ( خواهر و دوست کره ی زمین ) 😁🌙🌕🌝
مهسا یعنی ماه جذاب زبیا ♤ عشقی مه دوست داشتنی♡
معنیش ماه
معنی نام مهسا. ماه🥰🥰معنی نام سارینا. خالص و پاک😘💕🥰💕
مانندمااه
محسا اثلا هم بهترین اسم جهان نیست من نمیگم که اسم خودم خوبه ولی اسم مهسا بهترین اسم دنیا نیست
منم مهسا هستم.
واقعا به اسمم افتخار میکنم و از آبجی مهربونم تشکر میکنم این اسم خوشگل رو گذاشت رو من.
راستی معنی های الکی هم برای اسم زیبای مهسا ننویسید. معنی اش مانند ماه هست و تمام. . .
مثل ماه درخشنده و زیباست
مهسا به معنی مهتاب و ماه است.
مثل ماه زیبا رو و دوست داشتنی و درخشان


معمولا مهسا ها سفیدن و چشمای قشنگ و نافذی دارن . . . .


معنی ظاهری اسم ما یعنی اینکه زیباییم و واقعا هم هستیم ولی معنی باطنی اسممون یعنی اینکه اهل بخششیم ، تنهاییم ، تکیم، در هر جمعی میدرخشیم . . . .
در ژاپنی معادل مهسا میوزوکی هست نه گیشا اصلا گیشا با مهسا هم معنی نیست
ماه سیما. ( ص مرکب ) ماه طلعت. آن که سیمای وی مانند ماه باشد. ( ناظم الاطباء ) . از اسمای محبوب است. ( آنندراج ) . مه سیما. ماهرخ. ماهرو. ماهروی. ماه چهره :
ندانم از چه سبب رنگ آشنایی نیست
سهی قدان سیه چشم ماه سیما را.
حافظ.
به چشم کرده ام ابروی ماه سیمایی
خیال سبزخطی نقش بسته ام جایی.
حافظ.
عبارات مهذبش چون وصال دلبران ماه سیما. ( حبیب السیر ص 123 ) .
دل روشن زهم پاشید آخر چشم صائب را
کتان کی پرده آن ماه سیما می تواند شد.
صائب ( از آنندراج ) .
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما