مهر ورزان

پیشنهاد کاربران

مهر ورزان :عاشقان
( لسان الغیب حافظ شیرازی )
گفتم زمهر ورزان رسم وفا بیاموز
گفتا ز خوبرویان این کار کمتر آید

بپرس