منبعث شدن


مترادف منبعث شدن: نشات گرفتن، ناشی شدن از

فرهنگ فارسی

( مصدر ) ۱ - برانگیخته شدن . ۲ - نشات یافتن : [ ... معلوم شود که این بیت بر کدام وزن خواهد آمد و از کدام بحر منبعث خواهد شد ... ] ( المعجم . مد . چا . ۲۴:۱ )

پیشنهاد کاربران

بپرس