مناعت طبع


برابر پارسی: بزرگواری، ارجمندی، والا نگری

معنی انگلیسی:
self-respect, stoicism

مترادف ها

self-respect (اسم)
عزت نفس، احترام بخود، شرافت نفس، مناعت طبع

پیشنهاد کاربران

فکر کنم به معنی "چشم و دل سیر" باشه
مناعت طبع به معنی پرهیز از تمام امیال حیوانی و خویش را به سمت انسانیت سوق دادن.
یعنی مبارزه با شکم و امیال نفس
احساس اسایش و بی نیازی در عین نیازمندی
مناعت طبع
معنی:بلند نظری و عزت نفس
بلند نظری ، عزت نفس
معنی《مناعت طبع》چیست؟
بلندنظری عزت نفس
معنی《مناعت طبع》چیست؟
بلند نظری وعزت نفس
زیر بارند درختان که تعلق دارند / ای خوشا سرو که از بار غم آزاد آمد
دارای روح بزرگ و قوی
ممانعت از بروز امیال حیوانی و پست
طبع انسان باید متعادل باشه یعنی صفرا سودا وبلغم ودم غلبه نداشته باشه. انسانی که منعیات غذا خوردن رو رعایت کنه در واقع حال خوبی هم داره یعنی تند خویی عصبایت حسادت و . . . در او راه پیدا نمی کند. . . .
به معنی و مفهوم منع ضدارزشهای اخلاقی در طبع خودو شکوفایی ارزشهایی که دارای شرافت و کرامت انسانیست در تمام جنبه ها و حوضه ها و شاخه های افکاری و رفتاری که در نهاد انسان به صورت غریضی جریان داشته باشد
اعتماد به نفس
بنطر بنده منا در کلمه مناعت برگرفته از منان و شکرگذار را با آمدن ع در ادامه کلمه از دست میده و معنای منع کردن و ممنوعیت میگیره.
همچنین کلمه طبع برگرفته از مطیع و طبعیّت از دستورات و اطاعت محض هست.
معنی کلی ممنوعیت هر خاسته و پیروی طبع و امیال برای رسیدن به ارزشهای واقعی انسانی.
مناعت یعنی به کم راضی بودن کنترل نفس

کنتزل نفس
گاهی بلند نظری با پز عالی داشتن اشتباه گرفته میشه.
یعنی طبعی بلند. . بزرگوار. . چشم ودل سیر
یعنی به کم راضی نبودن
یعنی خودشناسی در اوج بزرگی فرهیخته بودن و خاکی موندن
به نظرم میتونه معنی دیگش تمایل به کمال گرا بودن هم باشه. . سپاس.
احترام به خود، بزرگمنش، سعه صدر
سعه صدر، والامنش ، بزرگمنش، بلند نظری،
عزت درونی .

عزت نفس
کنترل درونی، خود کنترلی، کنترل امیال درونی
روحی که پرورش یافته و به بلندایی رسیده که دست شیاطین به آن نرسد و در جهت اهداف انسانی حتی اگر جسم نتواند توانایی آن را دارد که هر رنجی را متحمل شود.
بلند نظری
generosity
داشتن تمام خصوصیاتی که دوستان گفتن عزت نفس . عزت شرافت . داشتن ارزشهای درونی . خود شناسی . چشم ودل سیری ذاتی. شخصیت خود را والا وعالی دانستن . بلند نظری ( تمام اینها یعنی انسانی بارزشهای والا )
چشم و دل سیری ذاتی
یعنی خود را سربلند نگه داشتن
یعنی ارزش درونی داشتن
بزرگی باشخصیت بودن مهربانی
مناعت طبع یعنی شخصیت خود را والا و عالی دانستن.
یعنی شرافت شخصیت
شخصیت خود را شریف و والا دانستن
روحیه شرافت بینی داشتن
سر سنگین بودن، عزت نفس، احترام بر خورد، شرافت نفس، . . . . . .
بلندنظری ، عزت نفس ، طبع عالی داشتن

خودشناسی
مشاهده ادامه پیشنهادها (١٠ از ٤٠)

بپرس