برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1639 100 1
شبکه مترجمین ایران

مطلب

/matlab/

مترادف مطلب: خواسته، مراد، مقصود، جریان، سوژه، قضیه، مسئله، موضوع، نکته

برابر پارسی: گفتار، نوشته

معنی مطلب در لغت نامه دهخدا

مطلب.[ م َ ل َ ] (ع اِ) ج ، مطالب. بازجست. مقصد. مسئله ازعلم. (از اقرب الموارد). جای طلب. (غیاث ) (آنندراج ). مقصد. مراد. مقصود. منظور. جستار. مطلوب. مسئله. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). محل و موضع طلب. پرسش وسؤال و درخواست و خواهش و عرضداشت و آرزو و مراد ومقصود و استدعا و مقصد. (ناظم الاطباء) :
که مطلب بهر دوزخ بردن ماست
تعذر چند باید آوریدن.
ناصرخسرو.
مراد و مطلب دنیا و آخرت نبرد
مگر کسی که جوانمرد باشد و بسام.
سعدی.
گر او درخور مطلب خویش خواست
جوانمردی آل حاتم کجاست.
سعدی.
همیشه دولت و بختت رفیق باد و قرین
مراد و مطلب دنیا و آخرت حاصل.
سعدی.
به مطلب میرسد جویای کام آهسته آهسته
ز دریا میکشد صیاد دام آهسته آهسته.
صائب.
- هم مطلب ؛ هم مقصد و هم آرزو و حریف و رقیب. (ناظم الاطباء).
|| سعی و کوشش. (ناظم الاطباء). || (اصطلاح فلسفی ) اساس پرسش که در مقام تعریف و بررسی حال و حقایق اشیاء بکار برده می شود و آن را پاسخی باید مشهور و اغلب اهل معقول شش قسم میدانند بدین طریق که گویند: مطالب دو صنف باشند اصول و فروع اول آن است که اقتصار بر آن کافی بود در اکثر از مواضع و آن سه مطلب است که هر یکی منقسم شوند بدو قسم و به این اعتبار شش بود. 1- مطلب «ما» و آن طلب معنی اسم را بود مثال «عنقا چیست » و یا حقیقت و ماهیت.مثال «حرکت چیست ». 2- مطلب «هل » و آن بر دو قسم بودیا بسیط بود یا مرکب. بسیط طلب وجود موضوع را بود مثال «فرشته هست » و مرکب ، طلب وجود محمول بود موضوع را. مثال «فرشته ناطق است » که وجود رابطه باشد. 3- مطلب «لم » و آن یا بحسب اقوال یا بحسب نفس امور و اول علت وجود تصدیق را بود در ذهن مثال «چرا عالم را علتی است » و دوم طلب آن علت را در خارج مثال «چرا مغناطیس جذب آهن کند». و صنف دوم از مطالب که فروع است به عدد بسیار بود و مشهورترین شش بود. 1- مطلب ای. 2- مطلب کیف. 3- مطلب کم. 4- مطلب این. 5- مطلب متی. 6- مطلب من و تمام آنها باز گشت به مطلب هل مرکبه کند... (از فرهنگ علوم عقلی دکتر سجادی ). مطلب ای یا ...

معنی مطلب به فارسی

مطلب
جای طلب، مقصد، مسئلهای ازعلم، مطالب جمع
( اسم ) ۱- جای طلب .۲ - مقصود مراد : خورشید را حاجب توی امید را و اجب توی مطلب توی طالب توی هم منتها هم مبتدا . ( دیوان کبیر ) ۳- مسئلهای علمی و فنی . ۴ - هر پرسشی که در مقام تعریف و بررسی حال و حقایق اشیا بکار برده شود و آنرا پاسخی باید مشهور و اغلب اهل معقول آنرا شش قسم دانند بدین طریق که گویند : مطالب دو صنف باشند : اصول و فروع . اول آنست که اقتصار بر آن کافی بود در اکثر از مواضع و آن سه مطلب است که هر یک منقسم شود بدو قسم و باین اعتبار شش بود : یا مطلب ما . و آن مطلب معنی اسم بود مثال : عنقا چیست ? و یاطلب حقیقت و ماهیت چیزی مثال : حرکت چیست ? یامطلب هل . و آن بر دو قسم است : بسیط و مرکب . بسیط طلب و جود موضوع است مثال : فرشته هست . مرکب طلب و جود محمول بود برای موضوع مثال : فرشته ناطق است که و جود رابطه باشد . یامطلب لم . و آن یابحسب اقوال است یا بحسب نفس امور. نخستین برای علت و جود تصدیق است در ذهن مثال : چرا عالم را علتی است ? و دوم برای طلب آن علت است در خارج مثال : چرا مغناطیس جذب آهن کند ? توضیح صنف دوم از مطلبها که فروعاند بسیار باشند و مشهورترین آنها شش بود : مطلب ای مطلب کیف مطلب کم : مطلب این مطلب متی مطلب من و تمام آنها بازگشت بمطلب هل مرکبه کند .
ابن عبدالله بن مالک خزاعی . والی مکه بود .
۱- آنکه خواهان مقصود است . ۲ - خواستار محبوب و معشوق : با چنین کامجوی مطلب دوست رفتن و می کشیدنت نه نکوست . ( ضیائ اصفهانی )
ملقب به والی الدوله وزیر خلیفه المستنطهر بالله
چاهی در راه عراق
ده از دهستان جراحی بخش شادگان شهرستان خرمشهر ٠ آب : از رودخان. جراحی ٠ محصول : غلات ٠ ساکنان این ده از طایف. سادات هستند ٠
در اصطلاح صوفیه عبارت است از ا ...

معنی مطلب در فرهنگ معین

مطلب
(مَ لَ) [ ع . ] (اِ.) مقصود، مراد. ج . مطالب .

معنی مطلب در فرهنگ فارسی عمید

مطلب
۱. مسئله ای از علم.
۲. موضوع، مسٲله.
۳. [قدیمی] جای طلب، مقصد.

مطلب در دانشنامه اسلامی

«مطلب السؤال» مهم ترین اثر حکیم تنکابنی پزشک نامدار قرن سیزدهم هجری قمری است که به شیوه سؤال و جواب تنظیم یافته است و مؤلف در آن به بررسی بیماری ها و شیوه درمان آن ها در ضمن سؤال و جواب می پردازد.
مؤلف این اثر را به نام محمد شاه قاجار و به درخواست برخی از دوستان تألیف نموده است.(مطلب السوال، ص2-3).
کتاب در سه مقاله و پانزده مطلب تدوین شده است. مقاله اول در شرافت علم طب و وصایای اطباء؛ مقاله دوم در معرفت امراض متشابه و امتیاز فیما بین آن و معالجات آن؛ مقاله سوم در اجوبه بعضی اسئله که خالی از غموض و اشکال نباشد. (همان، ص3)
به غیر از بخشی از مقدمه این اثر که بیشتر شامل مباحث اخلاقی و توصیه هایی در این زمینه به پزشکان است، دو مقاله دیگر این کتاب ارزشمند، شامل مطالب علمی و پزشکی کاربردی است. مؤلف در نگارش این اثر به ترتیب کتب معالجات نظر داشته است و از این رو مقاله دوم را که مهم ترین و مفصل ترین بخش این اثر است، از مبحث بیماری های سر شروع می کند و با مبحث بیماری های پوستی به اتمام می رساند.
نکته دیگر این که هر چند قصد مؤلف بر این است که مباحث مورد نظر را با ایجاز و اختصار مطرح کند؛ ولی در عین حال به بسیاری از منابع معتبر هم اشاره می نماید و به ارزش این اثر می افزاید.
کتاب «مطلب السؤال» مهم ترین اثر حکیم تنکابنی پزشک نامدار قرن سیزدهم هجری قمری است که به شیوه سؤال و جواب تنظیم یافته است و مؤلف در آن به بررسی بیماری ها و شیوه درمان آن ها در ضمن سؤال و جواب می پردازد.
مؤلف این اثر را به نام محمد شاه قاجار و به درخواست برخی از دوستان تالیف نموده است. کتاب در سه مقاله و پانزده مطلب تدوین شده است. مقاله اول در شرافت علم طب و وصایای اطباء؛ مقاله دوم در معرفت امراض متشابه و امتیاز فیما بین آن و معالجات آن؛ مقاله سوم در اجوبه بعضی اسئله که خالی از غموض و اشکال نباشد.
گزارش محتوا
۱. به غیر از بخشی از مقدمه این اثر که بیشتر شامل مباحث اخلاقی و توصیه هایی در این زمینه به پزشکان است، دو مقاله دیگر این کتاب ارزشمند، شامل مطالب عل ...

مطلب در دانشنامه آزاد پارسی

رجوع شود به:اس المطالب

مطلب در جدول کلمات

مطلب ابتدایی کتاب ها قبل از مطرح شدن موضوع اصلی آن
مقدمه

معنی مطلب به انگلیسی

matter (اسم)
ماده ، جوهر ، امر ، مطلب ، چیز ، خیم ، جسم ، اهمیت ، ذات ، ماهیت ، موضوع ، نکته
subject (اسم)
نهاد ، فاعل ، مطلب ، مبتدا ، شخص ، در معرض ، موضوع ، شیی ، تحت ، مبحث ، موضوع مطالعه ، زیرموضوع ، موکول به
affair (اسم)
کار ، امر ، عشقبازی ، کار و بار ، مطلب
subject matter (اسم)
مطلب ، فقره ، موضوع ، موضوع اصلی
question (اسم)
مطلب ، موضوع ، پرسش ، سئوال ، مسئله ، پرس ، سوال ، استفهام

معنی کلمه مطلب به عربی

مطلب
فکر , مسالة , موضوع
فحوي
فصاحة اللسان

مطلب را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

محمد
این واژه عربی است و پارسی آن اینهاست:
کانْد (سنسکریت: کاندَ)
آمانژ (کردی: ئارمانج)
مِبِست (کردی: مه به ست)
پَرجا (سنسکریت: پْرَجا)
پَرگَر (سنسکریت: پْرَکَرَنَ)
فر کیانی
واژه ایرانی متلب (مت=فکر لب=خواست) به معنای فکرکردن برچیزی مساله موضوع است که یکسان نیست با واژه عربی *مطلب که معنای آن همانا �جای طلب� است. واژه مت همانست که در واژگان متل (مت ال) و متین (خردمند) و همت=هومت (خوب فکر) به کار رفته و لب به معنای خواست تمنا خواهش است که در ایران از آن واژه تلب (تَ=راستین) را ساخته‌اند ولی عرب آنرا طلب مینویسد.


*پیرس: لغت نامه �المعانی� فارسی به عربی

www.almaany.com/fa/dict/fa-ar/ مطلب

آرشاگرگین
واژه ایرانی متلب (مت=فکر لب=خواست) به معنای فکرکردن برچیزی مساله موضوع است که یکسان نیست با واژه عربی *مطلب که معنای آن همانا �جای طلب� است. واژه مت همانست که در واژگان متل (مت ال) و متین (خردمند) و همت=هومت (خوب فکر) به کار رفته و لب به معنای خواست تمنا خواهش است که در ایران از آن واژه تلب (تَ=راستین) را ساخته‌اند ولی عرب آنرا طلب مینویسد.


*پیرس: لغت نامه �المعانی� فارسی به عربی

www.almaany.com/fa/dict/fa-ar/ مطلب

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• مطلب قشنگ همراه با عکس   • مطلب جالب خنده دار   • مطلب کوتاه   • مطلب اموزنده   • مطلب قشنگ عاشقانه   • مطلب جالب علمی   • مطلب جالب با عکس   • معنی مطلب   • مفهوم مطلب   • تعریف مطلب   • معرفی مطلب   • مطلب چیست   • مطلب یعنی چی   • مطلب یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی مطلب

کلمه : مطلب
اشتباه تایپی : lxgf
آوا : matlab
نقش : اسم
عکس مطلب : در گوگل

آیا معنی مطلب مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )