مشرفه


مترادف مشرفه: مقدس، مقدسه، شریف

لغت نامه دهخدا

مشرفه. [ م َ رَ ف َ ] ( ع اِ ) آفتاب گاه. ( آنندراج ). بلندی زمین. ج ، مشارف. ( ناظم الاطباء ). || مصحف مشربه. ظرفی است مسین با دهانه فراخ و گوشه و دسته که زنان برای آب ریختن به تن به حمام برند. ( یادداشت به خط مرحوم دهخدا ).

مشرفه. [ م ُ ش َرْ رِ ف َ ] ( ع اِ ) نامه و رساله که از طرف شخص اعلی باشد بسوی ادنی. ( غیاث ) ( آنندراج ).

فرهنگ فارسی

۱- ( اسم ) مونث مشرف . ۲ - نامه مکتوب مراسله : مشرف. شریف و ملاطف. لطیف که مشحون بصنوف و داد و موشح بالوف اتحاد بود رسید .
آ فتاب گاه بلندی زمین

گویش مازنی

/mashrefe/ پارچ مسی دسته دار

معنی یا پیشنهاد شما