مشاطه گری

/maSSAtegari/

مترادف مشاطه گری: آرایشگری

پیشنهاد کاربران

مشاطه گری : آرایشگری .
( مرزبان نامه، محمد روشن ج اول، چاپ دوم، ۱۳۶۷، ص 380 ) .

بپرس