مسکرات

شبکه مترجمین ایران

فارسی به انگلیسی

intoxicating or alcoholic drinks, alcoholic, intoxicating drinks

لغت نامه دهخدا

مسکرات. [ م ُ ک ِ ] ( ع ص ، اِ ) ج ِ مسکر و مسکرة. آن چیزها که نشئه و مستی آرد، مثل شراب و بنگ و امثال آن. ( غیاث ). مستی آورندگان. رجوع به مسکر شود.

فرهنگ فارسی

( اسم ) جمع مسکره ( مسکر ) چیزهایی که نوشیدن آنها مستی آورد .

فرهنگ معین

(مُ کِ ) [ ع . ] (ص . ) جِ مسکره ، مست کننده ها، نوشابه های الکلی .

دانشنامه آزاد فارسی

مُسکِرات
مُسکِر یعنی سُکرآور و سُکر یعنی ازبین رفتن قدرت تشخیص دربرابر صحو یا هشیاری. مُسکر اگر اصالتاً مایع باشد، هم نجس و هم آشامیدن آن حرام است، مانند خمر. مسکرِ جامد مانند حشیش یا دیگر مواد افیونی، ولو در آب حل شوند، نجس نیستند. حرمت خمر، از ضروریات اسلام است. دیگر مایعاتی که مسکر هستند، از هر ماده ای که گرفته شوند، مانند خمر حرام اند. پیامبر (ص) فرمود: هر مسکری خمر است و هر خمری حرام است. مایعات مسکر، حتی اگر کم نوشیده شوند، طوری که تأثیر نکنند، باز هم حرام است.

معنی یا پیشنهاد شما