مرقع رنگین

پیشنهاد کاربران

مرقع : به ضم اول و فتح دوم و تشدید سوم خوانده می شود
به معنای لباس کهنه و مندرسی که از دوختن پاره ، پاره ها به هم دوخته می شود . لباس وصله وصله ی رنگارنگ .

بپرس