مرغوبیت

/marqubiyyat/

مترادف مرغوبیت: خوبی، مقبولیت، نیکویی

معنی انگلیسی:
desirability, good quality, class, chop, value

لغت نامه دهخدا

مرغوبیت.[ م َ بی ی َ ] ( ع مص جعلی ، اِمص ) مصدر جعلی از مرغوب. مرغوب بودن. مورد پسند بودن. رجوع به مرغوب شود.

فرهنگ فارسی

مرغوب بودن مرغوبی .

پیشنهاد کاربران

بپرس