محاق رفتن

پیشنهاد کاربران

به محاق رفتن = پنهان یا پوشیده شدن
قلاف
برباد رفته - چیزی که به صاحب حق نرسد
به قعقرا رفتن
به فنا رفتن
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما