محاق رفتن

پیشنهاد کاربران

به فنا رفتن
به قعقرا رفتن
برباد رفته - چیزی که به صاحب حق نرسد
قلاف
به محاق رفتن = پنهان یا پوشیده شدن

بپرس