مجدانه

/mojeddAne/

مترادف مجدانه: باجدیت، فعالانه، سرسختانه، مصرانه، مؤکدانه

متضاد مجدانه: سهل انگارانه، کاهلانه

برابر پارسی: کوششمدارانه، کوششگرانه، پیگیرانه، با پیگری

معنی انگلیسی:
actively, sedulously, studious, vigorous, hard, religiously, diligently

لغت نامه دهخدا

مجدانه. [ م ُ ج ِدْ دا ن َ / ن ِ] ( ص نسبی ، ق مرکب ) با سعی کوشش. از روی جد وجهد.

فرهنگ فارسی

از روی کوشش با کوشش : مجدانه در وصول بمقصود میکوشد .

فرهنگ معین

(مُ جِ دّ نِ یا نَ ) [ ع - فا. ] (ق . ) از روی کوشش ، با کوشش .

فرهنگ عمید

۱. جدی.
۲. (قید ) از روی جد، به طور جدی.

پیشنهاد کاربران

بپرس