برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1433 100 1

مجازات

/mojAzAt/

مترادف مجازات: تادیب، تقاص، تنبیه، توبیخ، جزا، سزا، سیاست، عقاب، عقوبت، کیفر، گوشمال، گوشمالی

متضاد مجازات: پاداش

برابر پارسی: پادافره، سزا، شکنجه، فرجام، کیفر

معنی مجازات در لغت نامه دهخدا

مجازات. [ م ُ ] (ع مص ) پاداش دادن و جزا دادن در نیکی و بدی. (آنندراج ) (غیاث ). جزا و پاداش نیکی و یا بدی دادن و مکافات. (از ناظم الاطباء) : و مادام که عمر من باقی است حقوق ترا فراموش نکنم و از طلب فرصت مجازات و ترصد وقت مکافات فرونایستم. (کلیله و دمنه چ مینوی ص 278). و من باری فرصت مجازات فایت نگردانم و کینه ٔ بچه ٔ خود از این بی رحمت غادر بخواهم. (کلیله و دمنه چ مینوی ص 285). حالی دست ما به مجازاتی نمی رسد اما در زیر این درخت گنجی است ، زمین بشکاف و بردار. (کلیله و دمنه چ مینوی ص 416). و امید می دارم که هر دو جانب را به یمن آن خلاص پیدا آید و من مجازات آن بر خود واجب گردانم و همه ٔ عمرالتزام شکر و منت نمایم. (کلیله و دمنه چ مینوی ص 271). هر که را بر دستارچه ٔ مروت عقدی است و در کیسه ٔ فتوت نقدی ابروار راد باید بود و آزاده وار آزاد، که هر آینه بیابد مکافات این سخا و مجازات این عطا یوم الحشر. (مقامات حمیدی ). بدان خدای که این افلاک را بر پای بداشت و این املاک را بر جای ، که هرحسنه ای را مکافاتی و هر سیئه ای را مجازاتی... است. (مقامات حمیدی ). آنگاه بدانی که این گفته ها را ملامتی است و این کرده ها را غرامتی و مکافات و مجازات را روز قیامتی. (مقامات حمیدی ). و به قصارای امکان و طاقت و نهایت وسع و قدرت در طریق مکافات و مجازات این مساعی محمود و وسایل مشکور قدم زنم. (سندبادنامه ص 307). نتیجه ٔ احسان شهریار از آن چشم توان داشت و در موازات آن هر چه به حسن مجازات باز گردد هیچ دریغ نخواهد بود. (مرزبان نامه چ قزوینی ص 27). تا گنه کار همیشه با هراس باشد... و نیکوکار به اومید مجازات خیر پیوسته طریق نیکو خدمتی و صدق هواخواهی سپرد. (مرزبان نامه چ قزوینی ص 27). || (اِ) سزا. کیفر. پادافراه. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). || (اصطلاح حقوقی ) مشقتی که مقنن تحمیل به مجرم می کند. (ترمینولوژی حقوق تألیف دکتر جعفری لنگرودی ). و رجوع به کیفر (اصطلاح حقوقی ) شود.

مجازات. [ م َ ] (ع اِ) ج ِ مجاز. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). و رجوع به مجاز شود.

مجازاة. [ م ُ ] (ع مص ) پاداش کردن. (دهار). پاداش دادن. (زوزنی ) (تاج المصادر بیهقی ). پاداش دادن کسی را به چیزی. جِزاء. (از منتهی الارب ) (از ناظم الاط ...

معنی مجازات به فارسی

مجازات
جزادادن، پاداش دادن ، کیفر
( مصدر ) ۱ - پاداش نیکی یا بدی را دادن ( عموما ) . ۲ - سزای بدی را دادن ( خصوصا ) پاد افراه دادن .
مجازات کردن
کیفر یافتن
مجازات دیدنت
پس از خاتمه جنگ جهانی اول روسها و انگلیسها در همه شئون ایران دخالت میکردند و عده ای از جراید و رجال را عامل اجرای سیاست خود کرده بودند . این وضع ناهنجار مرحوم منشی زاده را بر آن داشت تا کمیته ای سری تشکیل دهد . وی باتفاق دوست دیرین خود اسدالله خان ابوالفتح زاده در اوایل خود شهریور ماه سال ۱۲۹۵ ه ش . طرح تشکیل کمیته مجازات را ریخت و کمی بعد محمد نظرخان مشکوه الممالک باین دو تن پیوست و [ کمیته مرکزی مجازات ] بدست این سه تن تشکیل شد . کمیته مجازات بزودی پیشرفت کرد و اعضای دیگری پذیرفت و نیز شروع به جمع آوری اسلحه و اقدام به ترور نمود تا در ۲۲ تیر ماه ۱۲۹۶ ه ش . اعضای آن دستگیر و مجازات شدند .

معنی مجازات در فرهنگ معین

مجازات
(مُ) [ ع . مجازاة ] ۱ - (مص م .) جزا دادن ، پاداش دادن . ۲ - (اِمص .) کیفر.

معنی مجازات در فرهنگ فارسی عمید

مجازات
۱. جزا دادن، پاداش دادن.
۲. (اسم) کیفر.

مجازات در دانشنامه اسلامی

مجازات قرآن، مجاز های به کار رفته در قرآن را می گویند.
بیشتر علما وجود مجاز در قرآن را پذیرفته اند و عده ای مانند ظاهریه ، ابن القاص ابوالعباس احمد بن ابی احمد طبری (د ۳۳۵ق: ۹۴۶م) از شافعیه، ابوالحسن جزری (علی بن ابی الکرم محمد بن عبدالکریم بن عبدالله شیبانی ، ملقب به عزالدین و مشهور به ابن اثیر جزری )، ابوعبدالله بن حامد و ابوالفضل تمیمی از حنابله و ابومسلم اصفهانی و داوود ظاهری ، آن را منکر شده اند.
شبهه منکران
۱. متکلم از حقیقت به مجاز عدول نمی کند؛ مگر این که از آوردن حقیقت ناتوان باشد و به عاریه گرفتن مجبور شود؛ و این بر خداوند محال است؛۲. مجاز مرادف با کذب است، و قرآن منزه از کذب است؛ بنابراین، مجاز در قرآن واقع نشده است.
← پاسخ مثبتان
 ۱. ↑ زرکشی، محمد بن بهادر، ۷۴۵ - ۷۹۴ق، البرهان فی علوم القرآن (باحاشیه)، ج۲، ص (۲۵۴-۲۵۵).    
...
در این زمینه که آیا در قرآن کریم مجاز وجود دارد یا نه، از دیر باز میان دانشمندان اسلامی اختلاف نظر وجود داشته است. سلفیه از کسانی بوده اند که وجود مجاز را در قرآن انکار کرده اند: ولی بیشتر علما نظیر لغویون و فقها قرآن را همانند سایر کلامها برخوردار از مجاز شمرده اند. در این مقاله سعی شده است به شبهات منکران مجاز پاسخ داده شود.
مجاز عبارت است از استعمال لفظ در غیر موضوع له با وجود رابطه و علاقه بین معنای مستعمل فیه و معنای موضوع له. البته سکاکی قائل است که لفظ در استعمال مجازی در خود موضوع له استعمال می شود؛ اما ادعا می شود که آن غیر از موضوع له است؛ مثلا وقتی گفته می شود، زید اسد است، در اینجا همان حیوان درنده مراد است؛ اما از روی ادعا نه از روی واقع. مجاز به این معنای مصطلح موضوعی است که از حدود قرن چهارم مطرح شده است. پس از این قرن توسط عرفا و سلفیه وجود مجاز انکار می شود. این انکار در سخنان غزالی، ابن عربی، ملاصدرا و فیض کاشانی به چشم می خورد و در دوره معاصر مصطفوی بر همین نظر است.البته در میان آنها اختلاف نظرهایی وجود دارد؛ بر ...

مجازات در دانشنامه آزاد پارسی

مُجازات
(در لغت به معنای جزادادن و پاداش)در حقوق جزا، مترادف کیفر به معنای مشقّت و سختی است که دادگاه به موجب قانون برای شخصی که مرتکب جرم شده است مقرّر می کند. مطابق اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها هیچ عملی را نمی توان جرم دانست و هیچ کس را نمی توان به تحمل مجازات محکوم کرد، مگر به حکم قانون. این اصل در قانون اساسی ایران این گونه بیان شده: «حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد» (اصل ۳۶ قانون اساسی). مادۀ ۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ش نیز می گوید: «هر فعل و ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد، جرم محسوب می شود». اثر مهم این اصل آن است که قانون باید در وضع مجازات صریح باشد و با قیاس نمی توان کسی را به مجازات محکوم کرد و مقررات جزایی باید به نفع متهم تفسیرِ مضیّق شود. اثر دیگر آن منع عطف بماسبق شدن قوانین جزایی است.
انواع مجازات. در حقوق جزای ایران تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، جرایم از حیث شدّت و ضعف جرم به سه دستۀ جنایت، جنحه و خلاف تقسیم می شد و مجازات هر یک از این جرایم نیز تابع شدت و ضعف آن ها بود. اما پس از پیروزی انقلاب و اسلامی شدن نظام حقوقی و جزایی کشور، به تبعیت از حقوق جزای اسلام، مجازات های قانونی، پنج قسم است که در مادۀ ۱۲ قانون مجازات اسلامی. آمده است: حدود، قصاص، دیات، تعزیرات، مجازات های بازدارنده.
حد. مجازات بدنی است که نوع و میزان و کیفیت آن در شرع تعیین شده است و قاضی نمی تواند آن را تغییر دهد (مادۀ ۱۳ قانون مجازات اسلامی).
قصاص. کیفری است که جانی (مرتکب جنایت) به آن محکوم می شود و باید با جنایت او برابر باشد (مادۀ ۱۴ قانون مجازات اسلامی) و آن دو گونه است: قصاص نفس در قتل عمد، و قصاص عضو در قطع عضو یا نقص اعضا که عمدی باشد. در قصاص عضو، باید عضو موضوع قصاص با عضوی که قطع یا ناقص شده از حیث سالم بودن، اصلی بودن عضو، محل عضو مجروح یا قطع شده، مساوی باشد.
دیه. مالی است که از طرف شارع تعیین شده و مجازات جرایم شبه عمدی و خطئی محض است. بعضی گفته اند، دیه مجازات نیست بلکه ضرر و زیان و خسارت است که به زیان دیده پرداخت می شود.
تعزیر. تأدیب یا عقوبتی است که نوع و مقدار آن در شرع تعیین نشده و به نظر حاکم (قاضی) واگذار شده است، از قبیل حبس، جزای نقدی و شلاق که میزا ...

مجازات در جدول کلمات

مجازات
عقوبت
مجازات شرعی
حد
مجازات مرگ
اعدام
حکم به مجازات و اجرای آن باید تنه ا از طریق دادگاه صالح و به موجب ••• باشد
قانون
حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و بموجب •••••باشد
قانون
مثل سخت مجازات کردن
نقره داغ کردن

معنی مجازات به انگلیسی

retribution (اسم)
عقبی ، تلافی ، پاداش ، کیفری ، مجازات ، کیفر ، سزا
punishment (اسم)
اجر ، تنبیه ، تادیب ، مجازات ، گوشمالی ، سزا
penalty (اسم)
تاوان ، جریمه ، مجازات ، کیفر ، جزا
reprimand (اسم)
سرزنش ، مجازات ، توبیخ ، سرزنش و توبیخ رسمی

معنی کلمه مجازات به عربی

مجازات
توبيخ , عقاب , عقوبة
عاقب
الغاء
تبرية
موة
حصانة

مجازات را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

آرمین
این واژه عربی است و پارسی آن اینهاست:
اینیت (اوستایی: اینیتی)
اَکویا (اوستایی)
پاتیراس (پهلوی: پاتفراس)
آوینِش (پهلوی: آوینیشْن)
حمیدرضا دادگر_فریمان
تادیب، تقاص، تنبیه، توبیخ، جزا، سزا، سیاست، عقاب، عقوبت، کیفر، گوشمال، گوشمالی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• فیلم مجازات   • مجازات عشق   • مجازات چیست   • معنی مجازات   • تعریف مجازات   • ماده 669 قانون مجازات اسلامی   • مواد قانون مجازات اسلامی   • انواع مجازات   • مفهوم مجازات   • معرفی مجازات   • مجازات یعنی چی   • مجازات یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی مجازات
کلمه : مجازات
اشتباه تایپی : l[hchj
آوا : mojAzAt
نقش : اسم
عکس مجازات : در گوگل

آیا معنی مجازات مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )