مثال سیب

پیشنهاد کاربران

انیــــس و همـــدم آدم نمــــاد سیب بــــود اما
بهـشت باغبـان از دم که منــــع سیب بود اما
چو شیرین میدهد ابلیس فریب زوجه او را
هُبـــــوط حضـرت آدم مثـــــال سیــب بــــود امـا

بپرس