ماه مهر پرور

پیشنهاد کاربران

به استعاره مقصود معشوق زیبا ی مهربان است.
خورشید خاوری کند از رشک جامه چاک
گر ماه مهر پرور من در قبا رود

بپرس