لینت اور

مترادف ها

emollient (صفت)
نرم کننده، لینت اور

فارسی به عربی

ملین

پیشنهاد کاربران

بپرس