برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1434 100 1

لگام

/legAm/

مترادف لگام: افسار، پالهنگ، دهنه، رسن، زمام، لجام، مقود، مهار

معنی لگام در لغت نامه دهخدا

لگام. [ ل ُ / ل ِ ] (اِ) لجام (به کسر اول معرب لگام است ). دهنه. دهانه لغام. عنان . جوالیقی گوید: اللجام ، معروف و ذکر قوم انه عربی و قال آخرون بل هو معرّب و یقال انه بالفارسیة لغام. (المعرّب ص 300). صاحب قاموس کتاب مقدس آرد: معروف و صورت آنهادر ابنیه ٔ قدیمه ٔ مصر منقوش است و با لگامهای حالیه چندان تفاوت ندارد. (قاموس کتاب مقدس ) :
ولیکن ترا گر چنین است کام
زکام تو هرگز نپیچم لگام.
فردوسی.
غودیده بشنید دستان سام
بفرمود بر چرمه کردن لگام.
فردوسی.
برآشفت و برداشت زین و لگام
بشد بر پی رخش ناشادکام.
فردوسی.
لگامش به سر برزد و برنشست
بر آن تیز شمشیر بنهاد دست.
فردوسی.
بیاوردزرین لگام و سپر
لگام و سپر را همی زد به سر.
فردوسی.
چنین گفت کو را گراز است نام
که در جنگ شیران ندارد لگام.
فردوسی.
یکی پارسی بود هشیارنام
که بر چرخ کردی به دانش لگام.
فردوسی.
جهاندار بستد ز چوپان لگام
به زین برنهادن همی گشت رام.
فردوسی.
تو بردار زین و لگام سیاه
برو سوی آن مرغزاران پگاه.
فردوسی.
از آخور به زرین و سیمین لگام
ز اسب گرانمایه بردند نام.
فردوسی.
لگامش به سر کرد و زین برنهاد
همی از پدر کرد با درد یاد.
فردوسی.
به بهزاد بنمای زین و لگام
چو او رام گردد تو بردار گام.
فردوسی.
خروشان سرش را به بر درگرفت
لگام و فسارش ز سر برگرفت.
فردوسی.
همان تازی اسبان به زرین لگام
همان تیغ هندی به زرین نیام.
فردوسی.
صد اسب گرانمایه زرین ستام
صد استر سیه موی و زرین لگام.
فردوسی.
یکی موبدی بود رادوی نام
به جان از خرد برنهاده لگام.
فردوسی.
بشوی نرم هم بزرّ و درم
چون به زین و لگام تند ستاغ.
خفاف.
چن ...

معنی لگام به فارسی

لگام
لجام، دهانه اسب، لغام هم گفته شده است
( اسم ) دهنه دهانه افسار : گوید : من یک پیمانه کیک خواهم نیمی نر نیمی ماده جمله با زین و لگام و جل و ستام چه جواب دهی ? یا لگام از سر گرفتن . ۱- افسار را از سر خود انداختن ( ستور ) ۲- چموش بودن توسن بودن ( ستور ) یا لگام از سر گرفته . ۱- ستوری که افسار را از سر خود انداخته ۲- چموش توسن ( ستور ) .
کنایه از توسن خودسر و بی لگام است
( مصدر ) مرکب را از سرکشی باز داشتن .
( مصدر ) ۱- روی برگردانیدن ۲- از اطاعت کسی سر باز زدن .
۱- ( مصدر ) جویدن ستور لگام و افسار خود را ۲- نافرمانی کردن سرکشی کردن .
( مصدر ) ۱- فرو گذاشتن لگام و افسر را ۲- رفتن به سویی توجه کردن : همه ملک ایران مرا شد تمام به هندوستان داد خواهم لگام . ( نظامی آنند لغ)
به شتاب رفتن به سرعت شتافتن جلو ریز : مبارزان نوش جان لگام ریز بر مسلمانان تاختند جنگ در پیوست ....
( صفت ) آن که لگام سازد دهنه ساز افسار ساز .
بی بند و باری لاقیدی . لگام گسیختن . ( صفت ) بی بند و باری لاقید لا ابالی .
( صفت ) ۱- آن که افسار مرکب خود را به دست گیرد ۲- کسی که برای احترام افسار مرکب شخصی را به دست گیرد تا او فرود آید ۳- جایی که در آن لگام مسافران را گیرند تا ایشان را مجبور به فرود آمدن کنند به قصد ایذائ یا سرقت : خنیفقیان دیهی بزرگ است . ...

معنی لگام در فرهنگ معین

لگام
(لِ) (اِ.) دهنه ، دهانه ، افسار.
( ~ . اَ تَ) (مص م .) مرکب را از سرکشی باز داشتن .
( ~ . دَ) (مص ل .) ۱ - روی برگردانیدن . ۲ - سر باز زدن ، سرپیچی کردن .
( ~ . گُ تِ یا تَ) (ص مف .) بی بند و بار، لاقید، لاابالی .
( ~ . دَ) (مص ل .) (کن .) مطیع بودن ، فرمانبردار بودن .
( ~ . کِ دَ) (مص م .) ۱ - متوقف ساختن . ۲ - به زیر فرمان آوردن .
( ~ . لِ) (ص مر.) سرکش .

معنی لگام در فرهنگ فارسی عمید

لگام
دهانۀ اسب.
۱. اسبی که افسارش را پاره کرده.
۲. [مجاز] لاقید، بی بندوبار، سرخود.

لگام در دانشنامه ویکی پدیا

لگام
لجام (به انگلیسی: Bridle) تجهیزات مورد استفاده برای هدایت اسب است.
عکس لگام
لِگام یا مَهار در بدن، چینی از پوست یا مخاط است که حرکات یک اندام یا قسمتی را محدود می کند.Human frenulum preputii penis and frenular delta location   A human frenulum of prepuce of penis displaying frenular chordee.
در آلت تناسلی مرد به چینی از پوست که زاویه تحتانی سوراخ بیرونی میزراه را به ورقه داخلی پیش پوست می چسباند لگام می گویند.
Human frenulum preputii penis and frenular delta location
A human frenulum of prepuce of penis displaying frenular chordee.


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

لگام در جدول کلمات

معنی لگام به انگلیسی

frenum (اسم)
بند ، مهار ، چین غشایی ، لگام

لگام را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

حبیب مسعودی
افسار به هوس های زیان آور

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• لگام در جدول   • لگام اعدام   • لگام چیست   • لگام نرگس محمدی   • گروه لگام   • لگام زدن   • کمپین لگام   • لگام اسب در جدول   • معنی لگام   • مفهوم لگام   • تعریف لگام   • معرفی لگام   • لگام یعنی چی   • لگام یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی لگام
کلمه : لگام
اشتباه تایپی : g'hl
آوا : legAm
نقش : اسم
عکس لگام : در گوگل

آیا معنی لگام مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )