لهیدگی

لغت نامه دهخدا

لهیدگی. [ ل ِ دَ / دِ ] ( حامص ) حالت و چگونگی لهیده. رجوع به لهیده شود.

پیشنهاد کاربران

بپرس