لاله سپر

لغت نامه دهخدا

لاله سپر. [ ل َ / ل ِ س ِ پ َ ] ( نف مرکب ) که بر لاله گذرد. || زلف فروهشته که برگونه نیکوان به اهتزاز آید :
گرد لشکر فروفشاند همی
زان سمن زلفکان لاله سپر.
فرخی.

فرهنگ فارسی

زلف فروهشته که بر چهر. نیکوان با هتزاز در آید : گرد لشکر فرو فشاند همی زان سمن زلفکان لاله سپر . ( فرخخ لغ. )
که بر لاله گذرد

پیشنهاد کاربران

زر ستان، مشک فشان، جام ستان، بوسه بگیر
باده خور، لاله سپر، صید شکر، چوگان باز
منوچهری دامغانی

بپرس