لازم الاجرا

/lAzemol~ejrA/

برابر پارسی: ناگزیر، بایسته انجام، پایکرد

معنی انگلیسی:
irrevocable

لغت نامه دهخدا

لازم الاجرا. [ زِ مُل ْ اِ ] ( ع ص مرکب ) ( از: لازم + اجراء ) که اجراء آن واجب باشد.

فرهنگ عمید

امری که اجرای آن واجب است.

فارسی به عربی

لا غنی عنه

پیشنهاد کاربران

enforceable
بایسته انجام
باید انجام شود . . . بایست انجام گیرد . . آنچه اجرای آن لازم دانسته شده
هر آنچه اجرای آن ناگزیر بایستی انجام پذیرد . . . معمولا احکام حاکمان حکومتی بعضا بعضی از موارد را لازم الاجرا میخوانند
بایدی
Indispensable

بپرس