برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1658 100 1
شبکه مترجمین ایران

قرارداد اجتماعی

قرارداد اجتماعی در دانشنامه ویکی پدیا

قرارداد اجتماعی
در فلسفه سیاسی، قرارداد اجتماعی یا قرارداد سیاسی، نظریه یا مدلی است که ریشه در عصر روشنگری دارد و در پی یافتن پاسخ خاستگاه اجتماع و مشروعیت تسلط حکومت بر اشخاص است.
ویکی پدیای انگلیسی
نظریهٔ قرارداد اجتماعی ناظر است بر تنظیم قراردادی میان افراد آزاد برای بنیاد نهادن اصول سیاسی، مدنی، یا اخلاقی در یک اجتماع. در این راستا، نظریهٔ قرارداد اجتماعی می کوشد با تکیه بر مفهوم توافق، به این اصول مشروعیت ببخشد. قرارداد به واسطهٔ این توافق مدعی نوعی اقتدار می گردد که از پیمان کسانی که متعهد شده اند به این قرارداد ملتزم بمانند نشات گرفته است. هابز، لاک و روسو نظریه هایی پیرامون قرارداد اجتماعی مطرح کردند، حال آنکه متفکرانی از قبیل هیوم، هگل و مارکس انتقادهایی به این دیدگاه بیان کردند.
قرارداد اجتماعی نام یکی از کتاب های ژان ژاک روسو است.
ژان ژاک روسو
روسو در کتاب «قرارداد اجتماعی» از منافع ویژه ای که تضاد با آنها تشکیل جامعه را واجب کرده انتقاد می کند. او در این کتاب، مسئله اخلاق را براساس ساختارهای اجتماعی شرح می دهد. استدلال روسو جهت برقراری قراردادی بنیادین با جایگزین کردن اخلاق برابری و قانونی به قرارداد و حقوقی ست که طبیعت با نابرابری جسمی بین انسان ها موجب شده است. در این مقاله، نگاه انتقادی در وهله نخست متوجه موقعیت کنونی جهان و در مرحله بعد یادآوری اهمیت واحد اخلاقی است که جامعه را به عنوان مجموعه ای واحد تشکیل می دهد و در آن قانون افراد را به یکدیگر مرتبط می کند.
روسو برای دفاع از این نظر از استدلالهای مختلفی بهره می گیرد. استدلال های روسو که در چند زمینه از جمله طبیعت انسانی، مذهب، اخلاق و قانون است پیرامون یک ایده اصلی ست بین منافع مختلفی که ارتباط اجتماعی را شکل می دهند وجه مشترک وجود دارد و اگر موردی نبود که همه منافع به آن مربوط شوند، هیچ جامعه ای وجود نداشت. بر همین نفع مشترک است که جامعه باید اداره شود و قرارداد اجتماعی اثراتی دارد که بدون آنها غیرممکن است که جامعه به حیاتش ادامه دهد. استدلال روسو با شروع از قدیمی ترین جوامع و تنها ...


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

قرارداد اجتماعی در دانشنامه آزاد پارسی

قرارداد اجتماعی (social contract)
در فلسفۀ سیاست، شالوده ای برای مشروعیت قدرت سیاسی. طبق این نظریه، اقتدار سیاسی از قرار داد اولیه ای مشتق می شود که در آن، انسان ها از تمام یا بخشی از حقوق طبیعی خود صرف نظر می کنند و در عوض، از امنیت و آزادی تحت لوای قانون برخوردار می شوند. قراردادها الزام آورند. اندیشۀ قرارداد اجتماعی در قرن ۱۷ با هابز، لاک و حقوق دانان اروپایی شکل گرفت و در قرارداد اجتماعی روسو به اوج خود رسید. حکومتِ برخاسته از قرارداد به منشأ تاریخی و واقعی شکل گیری جوامع دلالت ندارد و هیچ یک از فیلسوفان یادشده سرآغازی را نشان نداده اند که در آن افراد آگاهانه میان خود پیمانی برای تأسیس حکومت منعقد کرده باشند؛ بلکه آن را فرضی ضروری یا بنیان حقوقی مشروعیت حکومت می دانند که نبود آن پریشانی اجتماعی یا استبداد سیاسی را به همراه دارد. نظریه پردازان قرارداد اجتماعی با دیدگاه هایی چون دیدگاهی که حکومت را بی حساب و کتاب، فاقد حق و فقط برخاسته از عادات و رسوم و ناشی از اوضاع و احوال تاریخی می داند، با دیدگاه فیلسوفانی چون ارسطو که نظم اجتماعی را طبیعی و انسان را ماهیتاً حیوانی سیاسی می دانند و دیدگاه متفکرانی نظیر بوسوئه که برای قدرت سیاسی منشأ الهی قائل اند، مخالفت می ورزند. به عقیدۀ طرفداران قرارداد اجتماعی، منشأ قدرت نه در خدا بلکه در انسان و قرارداد میان آن هاست. این امر ضرورتاً بدان معنا نیست که خود مردم در اثر قرارداد، به گونه ای دموکراتیک اعمال قدرت می کنند (لاک و روسو) بلکه حتی نزد هابز نیز، که مردم با قراردادی میان خود تمامی قدرت و حقوق خود را به حکمران می سپارند و قدرتی قاهر (لویاتان) خلق می شود، باز هم منشأ حکومت به قرارداد برمی گردد. هیوم در مقاله ای به نام «دربارۀ قرارداد اجتماعی» با نقد این مفهوم نشان می دهد که وفاداری ما به قراردادها و وظایف ما در قبال جامعۀ مدنی، در بنیادهای ژرف تری ریشه دارند.

قرارداد اجتماعی در جدول کلمات

فیلسوف مادی گرای انگلیسی که حکومت را نوعی قرارداد اجتماعی می دانست
حابز

قرارداد اجتماعی را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی قرارداد اجتماعی   • مفهوم قرارداد اجتماعی   • تعریف قرارداد اجتماعی   • معرفی قرارداد اجتماعی   • قرارداد اجتماعی چیست   • قرارداد اجتماعی یعنی چی   • قرارداد اجتماعی یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی قرارداد اجتماعی

کلمه : قرارداد اجتماعی
اشتباه تایپی : rvhvnhn h[jlhud
عکس قرارداد اجتماعی : در گوگل

آیا معنی قرارداد اجتماعی مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )