فیدبک

پیشنهاد کاربران

پسخور، پسخوراند
هر دو واژه در بسیاری از نگارش ها دیده می شود
بازخور؛برگشت پیام
فیدبک
پاداش/عملکرد/نتیجه/آخر کار/ راندمان
بازخورد ، نتیجه ، برگشت پیام
بازخورد

بپرس