فن ورز

شبکه مترجمین ایران

فرهنگستان زبان و ادب

{technician, technicien (fr. )} [عمومی] شخصی، معمولاً با مدرک کاردانی، که در فن یا صنعتی دارای تخصص و تجربۀ علمی باشد

پیشنهاد کاربران

معنی یا پیشنهاد شما