فراگیری

/farAgiri/

مترادف فراگیری: آموزشی، آموزش، تحصیل، شمول، احاطه، اشتمال، گسترش

معنی انگلیسی:
acquisition, comprehensiveness, learning

فرهنگستان زبان و ادب

{acquisition} [روان شناسی] کسب هرنوع رفتار یا فکر یا دانش جدید براثر تجربه

مترادف ها

acquirement (اسم)
فراگیری، تحصیل، عادت

learning (اسم)
فراگیری، اطلاع، معرفت، فضیلت، عرفان، دانش، یادگیری، فضل وکمال

acquisition (اسم)
فراگیری، اکتساب، مالکیت، حصول، استفاده

universality (اسم)
فراگیری، جامعیت، عمومیت، عموم، کلیت، عام گرایی، اصل عمومیت

فارسی به عربی

استملاک

پیشنهاد کاربران

نیروی فراگیر : نیروی آموزشی ، نیروی تحت تعلیم
اموزش. اموزشی

یادگیری، آموختن

بپرس