غیر رسمی

/qeyrerasmi/

برابر پارسی: دوستانه
شبکه مترجمین ایران

فارسی به انگلیسی

casual, off-the-record, unbuttoned, unceremonious, undeclared, unofficial, informal, shirt-sleeve, wildcat, uncrowned

مترادف ها

extrajudicial (صفت)
غیر رسمی، خارج از صلاحیت قضایی

informal (صفت)
بی قاعده، غیر رسمی، بی تشرفات، خصوصی

unofficial (صفت)
غیر رسمی، دارای عدم رسمیت، غیر مستند

فارسی به عربی

غیر رسمی

معنی یا پیشنهاد شما