غافلگیر کردن

شبکه مترجمین ایران

فارسی به انگلیسی

blindside, raid, rush, surprise, to come upon unawares, to surprise

مترادف ها

surprise (فعل)
متعجب ساختن، سرامدن، غافلگیر کردن

nick (فعل)
شکستن، دندانه دندانه کردن، غافلگیر کردن

steal up (فعل)
غافلگیر کردن

take by surprise (اصطلاح)
غافلگیر کردن

فرهنگ فارسی

۱ - غافل گرفتن . ۲ - کسی را در حین اجرای عملی ( غالبا غیر منتظر ) دیدن : ما می خواستیم شما را غافلگیر کنیم .

واژه نامه بختیاریکا

اَمد کِردِن

فارسی به عربی

مفاجأة

ارتباط محتوایی

فرهنگ فارسی۱ - غافل گرفتن . ۲ - کسی را در حین اجرای عملی ( غالبا غیر منتظر ) دیدن : ما می خواستیم شما را غافلگی ...
معنی غافلگیر کردن، مفهوم غافلگیر کردن، تعریف غافلگیر کردن، معرفی غافلگیر کردن، غافلگیر کردن چیست، غافلگیر کردن یعنی چی، غافلگیر کردن یعنی چه،
برچسب ها: فرهنگ فارسی، فرهنگ فارسی با حرف غ، گویش ها و لهجه ها، گویش ها و لهجه ها با حرف غ، دانشنامه کاربران، دانشنامه کاربران با حرف غ
کلمه: غافلگیر کردن
کلمه بعدی: غافلگیر کردن و سر بزنگاه کسی را گرفتن
اشتباه تایپی: yhtg'dv ;vnk
عکس غافلگیر کردن : در گوگل
معنی غافلگیر کردن

پیشنهاد کاربران

یکدستی زدن
سورپریز کردن
بی خبر حمله کردن ،
ناگهان بر کسی وارد شدن .
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما