برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1673 100 1
شبکه مترجمین ایران

علوم قرآن

علوم قرآن در دانشنامه اسلامی

برای شناخت هر دانشی، بررسی تعریف و شناخت قلمرو آن امری ضروری است. از سوی دیگر، در نظر گرفتن پیوند و ارتباط آن با دیگر منظومه های معرفتی، ما را در شناخت بهتر جایگاه آن دانش کمک می کند. شناخت فواید مترتب بر هر دانش و اثبات ضرورت آن، میل به فراگیری آن را برمی انگیزد و ارزش و جایگاه آن را بیشتر نمایان می کند.در این مقاله برآنیم تا مفهوم علوم قرآن را بررسی کرده، دانش علوم قرآن را تعریف، قلمرو آن را معین و جایگاه آن را در میان دیگر علوم مشخص کنیم. برای نیل به این مقصود، ابتدا ترکیب «علوم القرآن» را مفهوم شناسی کرده، در پی آن پیشینة کاربرد این واژه را بیان خواهیم کرد و در ادامه، گسترة مباحث این دانش، ضرورت و فواید شناخت آن و در نهایت جایگاه آن در میان دیگر دانش ها را بررسی خواهیم کرد.هدف این پژوهش، شناخت و شناسایی بهتر دانش علوم قرآن و اثبات اهمیت و ضرورت اهتمام به آن به عنوان پیش نیاز دانش تفسیر است.
علوم قرآن یا «علوم القرآن» مرکبی اضافی است و هر علمی را که به گونه ای در ارتباط با قرآن باشد، شامل می شود، اما چه نوع علومی ذیل این عنوان قرار می گیرند و مصادیق دقیق این مفهوم کدام یک از علوم است؟
← مفهوم لغوی
همان گونه که از تعریف و بیان موضوع علوم قرآن برمی آید، هر آنچه که قرآن را از حیثیتی موضوع بحث قرار دهد در قلمرو علوم قرآن قرار می گیرد. در این دانش، پرسش های متعددی که دربارة قرآن مطرح است بررسی و به آنها پاسخ داده می شود و از آنجا که پرسش های متعلق به قرآن به تعدادی خاص محدود نیست، بلکه با گذشت ایام تحت تأثیر عوامل مختلف، پرسش های نوظهوری رخ می نماید که باید بررسی شود و به آنها پاسخ داده شود، نمی توان قلمرو مباحث علوم قرآن را به محدوده ای معین محصور ساخت. برای نمونه، بحث هایی چون زبان قرآن و تأثیر فرهنگ زمانه در قرآن، از جمله مباحث تازه ای است که دربارة قرآن مطرح است و بر محقق علوم قرآنی بررسی آنها ضروری است.زرکشی در البرهان فی علوم القرآن که یکی از مهم ترین و جامع ترین کتاب های علوم قرآنی است، مباحث علوم قرآن را ذیل ۴۷ عنوان طرح کرده است. سیوطی در کتاب الاتقان فی علوم القرآن که تکمیل و تهذیب البرهان است، مباحث علوم قرآن را تا هشتاد نوع رسانده است. البته یکی از عوامل ازدیاد عناوین در الاتقان این است که س ...


علوم قرآن را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی علوم قرآن   • مفهوم علوم قرآن   • تعریف علوم قرآن   • معرفی علوم قرآن   • علوم قرآن چیست   • علوم قرآن یعنی چی   • علوم قرآن یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی علوم قرآن

کلمه : علوم قرآن
اشتباه تایپی : ug,l rvHk
عکس علوم قرآن : در گوگل

آیا معنی علوم قرآن مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )