برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1540 100 1
شبکه مترجمین ایران

عضله

/'azole/

مترادف عضله: گوشت، ماهیچه

برابر پارسی: ماهیچه

معنی عضله در لغت نامه دهخدا

عضلت. [ ع ُ ل َ ] (ع اِ) عضلة. بلا. سختی. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). رجوع به عُضْلة شود.

عضلة. [ ع َ ض َ ل َ ] (ع اِ) پی یا گوشت درشت ، و گوشت بازو و ساق ، و هر گوشت که پر و مجتمع باشد در پی. (منتهی الارب ). گوشت ساق و گوشت بازو. (دهار). هر عصبی که با آن گوشت بسیار و مجتمع و انباشته همراه باشد. (از اقرب الموارد). ماهیچه ٔ ساق و هرگوشتی که مجتمع در جوف غلافی بود و هر گوشتی که با پی همراه بود. و در اصطلاح تشریح ، آلتی لحم و لیفی که متشکل می سازد گوشت بدن انسان و دیگر حیوانات را و چون متقلص گردد حاصل می نماید حرکات بدن را. (ناظم الاطباء). هر عضوی را نامند که گوشت با آن باشد، و یا عضوی است مرکب از عصب و از جسمی مانند عصب که در اطراف استخوانها روئیده می شود و آن را [ جسم مانند عصب را ] رباط گویند، و گویند عضله جسمی است مرکب از عصب و رباط و گوشت سرخ و غشاء. صاحب ذخیره گوید غدد عضلات بدن آدمی به قول اصح پانصدوپانزده است و شیخ گوید که پانصدوبیست ونه است. (کشاف اصطلاحات الفنون ). نسج فیبری و قابل تحریک که از الیاف ماهیچه ای ساخته شده و مجموعاً گوشتهای بدن را تشکیل می دهند و حرکات بدن را سبب می شوند. در بدن انسان دو نوع عضله موجود است ، عضلات مخطط که عمل آنها در اختیار انسان است مثل عضلات دست و پا و دیگر عضلات صاف که عمل آنها در اختیار آدمی نیست مثل عضلات احشاء درونی (به استثنای عضله ٔ قلب که با اینکه از عضلات مخطط است ولی در اختیار انسان نیست ). تعداد عضلات بدن در حدود چهارصد است. وزن عضلات در حدود نصف وزن بدن است. هرعضله مرکب از سه قسمت می باشد: 1- شکم یا اندام عضله که در وسط قرار گرفته است. 2- وتر عضله که دو طرف آن واقع است و به اعضای مجاور یا استخوانهای نزدیک می چسبد. 3 - غلاف یا نیام که روی عضله را می پوشاند.
در ساختمان عضلات مخطط یک عده الیاف ماهیچه ای وجود دارند که بوسیله ٔ یک غلاف به نام غلاف فیبری احاطه شده اند. یک فیبر ماهیچه ای عبارت از رشته ٔ درازی است که در انسان ممکن است تا صدوبیست هزار میکرن (صدوبیست میلیمتر) طول داشته باشد در حالیکه قطرش بین بیست تا صد میکرن بیشتر نیست. در هر فیبر ماهیچه ای تعدادزیادی هسته در قسمت محیطی فیبر موجود است. یک فیبر ماهیچه ای را می توانیم یک سلول ماهیچه ای بنامیم. ...

معنی عضله به فارسی

عضله
ماهیچه، مایچه، گوشت بدن که پیچیده ومجتمع باشدعضلانی:منسوب به عضله، مربوطبه عضلات بدن
( اسم ) نسج فیبری و قابل تحریک که از الیاف ماهیچه یی ساخته شده و مجموعا گوشتهای بدن را تشکیل می دهد و حرکات بدن را سبب می شوند . در بدن انسان دو نوع عضله موجود است . عضلات مخطط که عمل آنها در اختیار انسان است مثل عضلات دست و پا و دیگر عضلات صاف که عمل آنها در اختیار آدمی نیست مثل عضلات احشائ درونی ( به استثنای عضله قلب که با اینکه عضلات مخطط است ولی در اختیار انسان نیست ) تعداد عضلات بدن در حدود ۴٠٠ است . وزن عضلات در حدود نصف وزن بدن است . هر عضله از سه قسمت می باشد : ۱ - شکم یا اندام عضله که در وسط قرار گرفته است . ۲ - وتر عضله که در دو طرف آن واقع است و باعضای مجاور یا استخوانهای نزدیک می چسبد . ۳ - غلاف یا نیام که روی عضله را می پوشاند . در ساختمان عضلات مخطط یک عده الیاف ماهیچه یی وجود دارند که به وسیله یک غلاف به نام غلاف فیبری احاطه شده اند . یک فیبر ماهیچه یی عبارت از رشته درازی است ک در انسان ممکنست تا ۱۲٠٠٠٠ میکرن ( ۱۲٠ میلیمتر) طول داشته باشد در حالی که قطرش بین ۲٠ تا ۱٠٠ میکرن بیشتر نیست . در هر فیبر ماهیچه یی تعداد زیادی هسته در قسمت محیطی فیبر موجود است . یک فیبر ماهیچه یی را میتوانیم یک سلول ماهیچهیی بنامیم . عضلات صاف از سلول های دوکی شکل که شامل یک هسته هستند درست شده اند ماهیچه مایچه .
بلا و سختی داهیه
گوشتی و دارای ماهیچه عضلانی
[strain] [ارتاپزشکی] کشیده شدن غیرطبیعی عضله ناشی از وارد آمدن نیروی خارجی

معنی عضله در فرهنگ معین

عضله
(عَ ضُ لَ یا لِ) [ ع . عضلة ] (اِ.) ماهیچه .

معنی عضله در فرهنگ فارسی عمید

عضله
گوشت بدن که پیچیده و مجتمع باشد، ماهیچه، مایچه.

عضله در دانشنامه آزاد پارسی

عَضُله (muscle)
عَضُله
عَضُله
عَضُله
عَضُله
عَضُله
(یا: ماهیچه) بافت انقباضی جانوری برای تولید حرکت تودۀ بدنی و ایجاد نیرو. عضله دارای یاخته های جانوری بسیار تخصص یافته طویلی است که قادر به انقباض از یک دوم تا یک سوم طول خود در حالت استراحت اند. بافت عضله گاه فراوان است و عضلات اندام ها را تشکیل می دهد. بافت عضلانی موجب حرکات اجزای بدن می شود. عضله ممکن است کل بدن یا بخشی از آن را حرکت دهد. گاه نیز مواد را در طول لوله ای در بدن حرکت می دهد. عضلات فقط از طریق انقباض این اعمال را صورت می دهند. به همین سبب است که غالباً عضلات به صورت جفت، جفت عضلات متقابل، دیده می شوند و هرگاه در محلی یک عضله منقبض شود، دیگری کشیده می شود. عضلات به سه دسته اصلی تقسیم بندی می شوند. عضلات نواری (مخطط) را اعصاب حرکتی با کنترل ارادی فعال می کنند. انتهای این عضلات معمولاً با زردپی به استخوان متصل است. عضلات غیرارادی یا صاف را اعصاب حرکت سیستم عصبی خودکار کنترل می کنند. این عضلات در دستگاه گوارش، رگ های خونی، عنبیه، و مجاری گوناگون قرار دارند. عضلۀ قلبی فقط در قلب مشاهده می شود و سیستم عصبی خودکار آن را کنترل می کند. عضلات دوسر و سه سر جفت عضلات متقابلی را تشکیل می دهند که برای بالا و پایین بردن ساعد به کار گرفته می شوند. در این هنگام، برای حرکت از مفصل آرنج استفاده می شود. استخوان های دست سخت اند و به منزلۀ محل اتکای اتصال عضلات عمل می کنند. انرژی انقباض عضلانی با زردپی های رشته ای سخت، به استخوان ها منتقل می شود. استحکام زردپی ها زیاد و ارتجاع پذیری شان کم است.کنترل عضلانی. عضلات با پیام هایی عصبی کنترل می شوند که از طریق یاخته های عصبی به آن ها می رسد. در یک قوس انعکاسی ساده، پیام های عصبی از یک گیرندۀ سلول عصبی حسی به نخاع یا مغز می رود و سپس، از طریق یک سلول عصبی حرکتی به عضله منتقل می شود. در این حالت، عضله منقبض و پاسخ نمایان می شود.
ساختار عضله. یاخته ها یا رشته های عضلانی به سه نوع تقسیم می شوند: مخطط، قلبی، و صاف. یاخته های عضلانی مخطط زیر میکروسکوپ ظاهری مخطط دارند. این عضلات تودۀ عضلانی بدن را می سازند و حدود ۴۰ درصد از کل وزن بدن را تشکیل می دهند. رشته های عضلانی مخطط بر اثر تحریک عصبی منقبض شده و بیشتر تحت کنترل ارادی اند. عضلات دست و پا ا ...

عضله در جدول کلمات

عضله
ماهیچه
یکی از عوارض انفارکتوس عضله قلب
نشان گاندرسلر

معنی عضله به انگلیسی

muscle (اسم)
نیروی عضلانی ، ماهیچه ، عضله ، پولک پولادین زره ، صدف دو کپهای ، صدف باریک دریایی و رودخانهای
thews (اسم)
رفتار ، نیروی عضلانی ، وتر ، عضله ، راهورسم

معنی کلمه عضله به عربی

عضله را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• عضله چیست   • عضله سازی شکم   • عکس عضلات بدن انسان   • عضله سازي   • انواع عضلات   • نام عضلات بدن   • عضله سازی بانوان   • عضله سازی بدون وزنه   • معنی عضله   • مفهوم عضله   • تعریف عضله   • معرفی عضله   • عضله یعنی چی   • عضله یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی عضله

کلمه : عضله
اشتباه تایپی : uqgi
آوا : 'azole
نقش : اسم
عکس عضله : در گوگل

آیا معنی عضله مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )