عصرانه

/~asrAne/

برابر پارسی: خوراک پس از نیمروز

معنی انگلیسی:
afternoon tea, five o'clock tea, pertaining to the afternoon, five oclosk tea

لغت نامه دهخدا

عصرانه. [ ع َ ن َ / ن ِ ] ( اِ مرکب ) غذائی که هنگام عصر خورند. ( فرهنگ فارسی معین ).میوه و نقل که عصر خورند. ( یادداشت مرحوم دهخدا ).

فرهنگ فارسی

غذائی که هنگام عصربخورند
( اسم ) غذایی که هنگام عصر خورند .

فرهنگ معین

(عَ نِ ) [ ع - فا. ] (اِمر. ) غذایی که هنگام عصر خورند.

فرهنگ عمید

غذایی که هنگام عصر می خورند.

فرهنگستان زبان و ادب

{afternoon tea} [گردشگری و جهانگردی] وعدۀ غذایی، معمولاً بین 4 تا 5 بعدازظهر

پیشنهاد کاربران

tea
Snack
Afternoon snack
اینجا Snack هم به معنی عصرانه و یا میان وعده میان ناهار و شام است. . .
عصرانه:چیزی که در عصرانه
عصرانه:High=عصرانه
برابر پارسی عصرانه = � دیگرانه � میشه. کام ناکام میشه � پسین خوراک � رو هم گفت.

بپرس