برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1677 100 1
شبکه مترجمین ایران

عزی ئیل

معنی عزی ئیل در لغت نامه دهخدا

عزی ئیل. [ ] (اِخ ) عزئیل (بمعنی کسی که خداوند او را تقویت وتسلی میدهد). نام سه تن است : 1- پسر چهارمین قهات ، و پدر عزی ئیلیان که پسرش الیصافان رئیس خانواده ٔ قهاتیان بود، و عمیناداب که از بنی عزی ئیل نیز رئیس بود،یعنی در ایام داود. 2- رئیس شمعونی که در ایام حزقیا او و برادرانش اولاده یشعی را که هم از اولاد عمالقه در وادی جدور بود نابود ساختند. 3- شخص لاوی از خانواده ٔ یدوثون که در تطهیر و تقدیس هیکل بعد از آنکه آحاب آن را تدنیس نموده بود. (از قاموس کتاب مقدس ).

معنی عزی ئیل به فارسی

عزی ئیل
عزئیل نام ( بمعنی کسی که خداوند او را تقویت و تسلی میدهد ) نام سن است : ۱ - پسر چهارمین قهات و پدر عزی ئیلیان که پسرش الیصافان رئیس خانواده قهاتیان بود و عمینا داب که از بنی عزی ئیل نیز رئیس بود یعنی در ایام داود ۲ - رئیس شمعونی که در ایام حزقیا او و برادرانش اولاده یشعی را که هم از اولاد عمالقه در وادی جدور بود نابود ساختند ۳ - شخص لاوی از خانواده یدوثون که در تطهیر و تقدیس هیکل بعد از آنکه آحاب آنرا تدنیس نموده بود

عزی ئیل را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی عزی ئیل   • مفهوم عزی ئیل   • تعریف عزی ئیل   • معرفی عزی ئیل   • عزی ئیل چیست   • عزی ئیل یعنی چی   • عزی ئیل یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی عزی ئیل

کلمه : عزی ئیل
اشتباه تایپی : ucd mdg
عکس عزی ئیل : در گوگل

آیا معنی عزی ئیل مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )