عاقلان

لغت نامه دهخدا

عاقلان. ( اِخ ) دهی است از دهستان ملکاری بخش سردشت شهرستان مهاباد. واقع در 17هزارگزی شمال باختری سردشت و 11هزارگزی باختر شوسه سردشت به مهاباد کوهستانی و جنگلی است هوای آن معتدل و سالم است و 189 تن سکنه دارد. آب آن از چشمه تأمین میشود محصول آن غلات و توتون و مازوج و کتیرا و شغل اهالی زراعت و گله داری و صنایع دستی آنان جاجیم بافی است.راه مالرو دارد. ( از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 4 ).

فرهنگ فارسی

جمع عاقل

پیشنهاد کاربران

سلیم
عاقلان: واژه ای اربی و جمع عاقل می باشد؛ در فارسی برابری اش دانایان، خردمندان، هوشمندان یا باهوشان می باشد.
با هوشان
سالم

بپرس