طاق گرا

لغت نامه دهخدا

طاق گرا. [ ق ِ گ َرْ را ] ( اِخ ) در جاده راه کرند به سر پل کنونی ( حدود حلوان قدیم ) بین آبادی سرخه دیزه ، و پاطاق ، گردنه ای است که چون از فراز آن بنشیب شروع شود، در اثناء راه بطاقی رسند که مانند طاق بستان ، از کوه کنده شده و آن طاق به طاق گرا معروف میباشد. در افواه آمده که دلاکی آن طاق را ساخته ، این طاق ساده و ازهرگونه زینت یا کتیبه و آثار عاری است :
ز حد بیستون تا طاق گرّا
جنیبتها روان با طوق و هرّا.
نظامی.
اندر عهد یزدجردبن هرمز قصه شروین و خورین بوده است ، و آنک روم خوانند نه روم بوده است ، و شنیده ام روم حلوان خوانده اند، و آن تاه دُزد، که خورین او را بکشت ، راه داشته است آنجا که اکنون طاق گرا خوانند. و شروین رااز آن زن جادو دوست گرفت ، که مریه خوانندش ، و او رامدتی آنجا ببست. چنانکه در قصه گویند، و خدای داند کیفیت آن. و اندر سیرالملوک گفته است که شروین را نوشیروان عادل بروم بگذاشت تا خراج بستاند، در آن وقت که او باز میگردید از جهت خروج پسرش انوش زاده. ( مجمل التواریخ والقصص ص 95 ). از ده کرند تا شهر حلوان بگریوه طاق گرا فرو باید رفت هشت فرسنگ. ( نزهةالقلوب چ لندن ص 165 ).

فرهنگ فارسی

گردنه ایست در جاده کرند به سر پل (حدود حلوان قدیم ) بین آبادی سرخه دیزه و پاطاق که چون از فراز آن به نشیب شروع شود در اثنای راه بطاقی رسند که مانند طاق بستان از کوه کنده شده : و آن به [ طاق گرا ] معروف است . در افواه مشهور است که گرایی (دلاکی ) این طاق را ساخته . طاق مزبور ساده واز هر گونه زینت یا کتیبه عاریست : [ ز حد بیستون تا طاق گرا جنیبتها روان باطوق و هرا ] . ( نظامی )

دانشنامه آزاد فارسی

طاقِ گَرا
طاقِ گَرا
ایوانی مکعبی شکل مربوط به دورۀ ساسانی واقع در سر راه مسیر کوهستانی سرپل ذهاب به کرمانشاه. این بنا از بلوک های سنگی تراشیده ساخته شده و رأس دیوارهای آن با طرح های کنگره ای تزیین شده اند. بلوک های سنگی طاق گرا خشکه چین اند. به نظر می رسد که طاق گرا پناهگاهی کوهستانی یا کاروان سرایی کوچک است.

پیشنهاد کاربران

بپرس