صرف و نحو


معنی انگلیسی:
grammar, inflexions and syntax

لغت نامه دهخدا

صرف و نحو. [ ص َ ف ُ ن َح ْوْ ] ( ترکیب عطفی ، اِ مرکب ) دو علمند از علوم ادبی که در تداول با یکدیگر ذکر می شوند. رجوع به کلمه صرف و کلمه نحو شود.

فرهنگ فارسی

دو علمند از علوم ادبی که در تداول با یکدیگر ذکر می شوند

دانشنامه آزاد فارسی

صَرف و نَحو
صرف در لغت برگرداندن و تغییردادن، و در اصطلاح بخشی از دستور زبان است که ناظر به گردانیدن یک کلمه به صیغه های گوناگون است تا از این رهگذر، معانی مختلف همان فعل حاصل شود. درواقع، علم صرف (تصریف) مشتق ساختن کلمه ای از ریشه یا مصدر است که بر دو گونه است. یکی، صرف کردن فعل به صیغه های شش گانه (ماضی، مضارع، امر، اسم فاعل، اسم مفعول و دعا)؛ دیگری، گرداندن زمان های ماضی، حال و آینده به اشخاص فعل. موضوع آن نیز کلمه و شناخت معنی و ساختمان و ویژگی های آن است. اما نحو در زبان عربی، بخش اصلی دستور زبان است که دربارۀ ساخت جمله (جمله سازی) و جایگاه و روابط بین کلمات و ویژگی های آن ها در جمله براساس این روابط گفت وگو می کند مانند رفع، نصب، جرّ و جزم.

مترادف ها

grammar (اسم)
دستور زبان، گرامر، صرف و نحو، کتاب دستور، علم دستور

پیشنهاد کاربران

( Syntactic ) :صرف و نحو به مانک پیوند به چینش دستور زبانی واچ ها در یک فراز یا ساختار گزاره ها یا پاره هایش در یک زبان است.
۱ - مانک واچ ( صرف ) : واچ گردانش.
۲ - مانک واچ ( نحو ) :گفت شناسی.
...
[مشاهده متن کامل]

آمیغ این دو واچ مانک دستور زبان را می سازند.
بایسته است که به یاد داشته باشیم که واچ های ( صرف ) و ( نحو ) مانک های دیگری نیز دارند، ولی در پیوند با دستور زبان مانکش همان است که در بالا به آنان نمارش شد.

گرامر
تجزیه و ترکیب، نوع و نقش.
دستور زبان به دو بخش عمده تقسیم می شود:
۱ - ترکیب ( نقش ) : در ترکیب از نقش و جایگاه واژه در داخل جمله بحث می کنیم.
۲ - تجزیه ( نوع ) : در تجزیه از نوع واژه یعنی ویژگی ها و خصوصیات واژه خارج از جمله بحث می کنیم. ( البته بر اساس نظر دکتر وحیدیان کامیار، نوع بعضی از کلمات با توجه به جایگاه آنها در جمله تفاوت می کند. )
...
[مشاهده متن کامل]

نقش نو، برصفحه هستی کشید
امتی گیتی گشایی آفرید ( اقبال لاهوری )
صرف و نحو ( عربی ) یا تجزیه و ترکیب یک اصطلاح جاافتاده است اما عبارت نوع و نقش چنان که باید و شاید متداول نگشته است برای این که نام دیگر تجزیه و ترکیب در ذهن تداعی شود از بیت فوق به همین امر پیشنهاد می گردد که البته واژه ی [نو] هم تداعی کننده کلمه ی نوع باشد.

بپرس