شیطان پرستی


معنی انگلیسی:
satanism

دانشنامه آزاد فارسی

شیطان پرستی (Satanism)
عبادت شیطان برای بهره مندی از قدرت او. مهم ترین مراسم آن «قدّاس سیاه» نام دارد که نقیضۀ قداس مسیحی یا اَفخارستیا است. اتهام شیطان پرستی در هنگامۀ آشوب های اجتماعی و مذهبی، همچون در اواخر قرن ۱۵ تا اواخر قرن ۱۷ در اروپا که نخست مرجعیت کلیسای کاتولیک رومی و سپس رسمیت و اعتبار بسیاری از کلیساهای پروتستان با نفی و انکار روبه رو شد، رایج بود. در قرن ۲۰ فرقه هایی منسوب به شیطان در امریکا ظهور کرده اند که در واقع بیشتر مخالف مسیحیت اند تا مبلغ شیطان. گمان می رود که شیطان پرستی از مکاتب ثنوی خاورمیانه، همچون مانویت که ترکیبی از تعالیم زردتشت و مسیح بود و گنوستیسیسم، ریشه گرفته باشد. آن را همیشه در ردیف سحر و جادو قرار داده اند. از ویژگی های مهم آیین های شیطان پرستی آن است که آیین های مسیحی را وارونه می کنند، مثلاً دعاها را برعکس می خوانند.

پیشنهاد کاربران

بپرس