برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1536 100 1
شبکه مترجمین ایران

شک

/Sakk/

مترادف شک: تذبذب، تردد، تردید، دودلی، ریب، ریبت، شبهه، بدگمانی، سوء ظن، احتمال، اشکال، وسواس | تردید، دودلی، ظن، گمان

متضاد شک: یقین | یقین

برابر پارسی: گمان، دودلی

معنی شک در لغت نامه دهخدا

شک. [ ش َ ] (اِ) (مأخوذ از زند و پازند) گمان و ظن و شبهه. (از برهان ) (ناظم الاطباء).

شک. [ ش ُ ] (فرانسوی ، اِ) برخورد. ضربه که به صحت کسی وارد آید. || اثر صاعقه و برق در اطراف محل ورود صاعقه.

شک. [ ش ُ ] (اِ) مرگموش را گویند و آنرا به عربی تراب هالک و سم الفار خوانند. (برهان ) (از بحر الجواهر). صاحب برهان گفته سم الفار است وآنرا فارسی دانسته و آن عربی است. (انجمن آرا) (آنندراج ). هالک. رهج الفار. تراب الهالک. هالوک. رهج. (یادداشت مؤلف ). چون خوردن آن سبب قتل موش میگردد مرگموش گویند و آن جسمی است معدنی و سفید و ثقیل الوزن و براق و از سموم قتاله است. (از تحفه ٔ حکیم مؤمن ). دوده را گویند که از نقره حاصل شود، و نیز گویند بخاری است که از معادن زرنیخ متصاعد شود و چون کثافتی دراو پدید آید او را بگیرند و در وقت حاجت بکار برند.(از تذکره ٔ صیدنه ٔ ابوریحان بیرونی ). تراب الهالک گویند. اهل مغرب رهج الفار خوانند و به عربی سم الفار و به شیرازی مرگ موش کانی گویند. و جماعت اکسیریان وی رازرنیخ سفید خوانند و وی سم قاتل بود و معالجه ٔ کسی که آن خورده باشد چنان کنند که معالجه ٔ کسی که زیبق مصعد خورده باشد و مشکل خلاص یابد و آنرا در میان پنیر یا چیز دیگر گذارند موشی که آنرا بخورد بمیرد و هرموش که بوی آن موش مرده بشنود بمیرد چنانکه خانه ازموش پاک گردد. (از ذخیره ٔ خوارزمشاهی ) :
گر بر شرنگ و شک بوزد باد لطف تو
درحال شهد و شکّر گردد شرنگ و شک.
سوزنی (ازجهانگیری ).
|| عکه را گویند و آن پرنده ای است معروف. (برهان ) (ناظم الاطباء) . کلارژه. عقعق. غلبه. عکه. کک.

شک. [ ش َک ک / ش َ ] (از ع ، اِمص ، اِ) خلاف یقین. ج ، شُکوک. (منتهی الارب ) (از اقرب الموارد) (از ناظم الاطباء). ریب. گمان. (دهار). مرادف شبهه. ج ، شکوک. و با لفظ افتادن و آوردن مستعمل. (آنندراج ). در عربی به معنی گمان باشد که در برابر یقین است ، و به زبان زند و پازند هم به این معنی است. (برهان ). || گمان و ظن و عدم تعین و شبهه وتردید. (ناظم الاطباء). خلاف یقین. (مهذب الاسماء). تساوی طرفین علم و جهل. ادراک نسبت بدون ترجیح یکی از طرفین وجود و عدم آن. تردید. گمان. دودلی. ریب. ریبه. ارتیاب. مریه. امتراء. ضد یقین ...

معنی شک به فارسی

شک
گمان بردن، گمان، خلاف یقین، شکوک جمع
۱ - گمان مقابل یقین جمع : شکوک . ۲ - تردید کردن در تکلیف شرع مانند تردید در رکعات نماز . یابه شک افتادن ( در افتادن ) . شک کردن ارتیاب .
جمع شکوک یا جدایی و تفرق یا دشواری سختی و محنت .
[ گویش مازنی ] /shek/ نوعی ماهی - گوشت راسته ی گاو یا گوسفند ۳کوهان
آلوده به شک مشکوک فیه .
[ گویش مازنی ] /shak bazooen/ عصاره گیری به وسیله برش پوست گیاه و با کمک کارد یا هر چیز تیز و برنده
به هیجان و هزاس و دلهره و تحریک داشتن کسی بر اثر شنواندن خبری یا حادثه ای ناگوار یا مرتعش ساختن عضوی بر اثر اتصال الکتریکی .
شک دارنده دارای تردید .
تردید داشتن مقابل یقین داشتن .
که شک کرده باشد دچار شک شدن .
[ گویش مازنی ] /shek shek/ نوعی بازی گروهی محلی
[ گویش مازنی ] /shak shaki/ شکاک – مردد
[ گویش مازنی ] /shak shaki baviyen/ شکاک شدن
[ گویش مازنی ] /shak hedaaen/ با جسم تیزی خراش ایجاد کردن
به شک افتادن تردید کردن .
دختر زیبای شونمیه از طایفه یساکار
...

معنی شک در فرهنگ معین

شک
(شَ کّ) [ ع . ] (اِ.) گمان ، دودلی .

معنی شک در فرهنگ فارسی عمید

شک
۱. گمان بردن در امری.
۲. [مقابلِ یقین] گمان.
۳. شکاف و ترکیدگی کوچک در استخوان.
* شک کردن (به شک افتادن): (مصدر لازم) در امری شبهه و تردید پیدا کردن.
= عقعق
بی گمان، بی تردید.

شک در دانشنامه اسلامی

شک
ـــ شک مقابل یقین یکی از عناوین مهمی است که در فقه و اصول در مورد آن زیاد بحث شده است و در تمامی ابواب فقه جاری است. ـــ شک، حالت نفسانی ناشی از تردید بین دو یا چند طرف، بدون رجحان داشتن هیچ یک از طرفین است.
ـــ شک در لغت به حالت نفسانی ناشی از تردید بین دو یا چند چیز گفته می شود، در مقابل یقین. اعم از آنکه دو طرف تردید همسان (پنجاه پنجاه) باشند یا یک طرف بر طرف دیگر رجحان داشته باشد؛ لیکن شک در کلمات فقها دو اطلاق دارد؛ گاهی در برابر یقین و ظن به کار می رود که مراد از آن حالت نفسانی ناشی از تردید میان دو یا چند چیز به طور مساوی است و با رجحان یک طرف، طرف راجح «ظن» و طرف مرجوح «وهم» نامیده می شود، نه شک. گاهی نیز در مقابل یقین به کار می رود و مراد از آن اعم از تردید متساوی الطرفین و وهم و ظنی است که از نظر شرعی دلیل بر اعتبار آن وجود ندارد.
ـــ شک، مقابل علم و ظن و از حالت های نفسانی انسان است که از تردید در انتخاب یکی از دو طرف احتمال ناشی می گردد که هیچ یک بر دیگری برتری ندارد؛ به عبارت دیگر، شک در جایی مطرح است که انسان در انتخاب یکی از دو گزینه مردد شود و هیچ یک از آنها در نظر او بر دیگری مزیّتی نداشته باشد. در علم اصول فقه، شک، حجت نیست و ظن غیر معتبر و وهم نیز به شک ملحق می شود؛ به بیان دیگر، می توان گفت در اصول ، شک در مقابل یقین است و یقین شامل یقین وجدانی ( قطع صد در صد) و یقین تعبدی (ظنی که دلیل معتبر بر حجیت آن، وجود دارد) است؛ بنابراین، ظن غیر معتبر، وهم و شک هر سه در اصول، «شک» نامیده شده و احکام شک در مورد آنها جاری می گردد.
کاربرد شک در فقه و اصول
از عنوان یاد شده در اصول فقه مباحث حجت سخن گفته اند و در فقه در بسیاری از ابواب، اعم از عبادات و معاملات به کار رفته، ضمن آنکه موضوع بسیاری از قواعد و اصول فقه ی است.
اقسام شک
شک گاهی موضوع برای حکم واقعی است، مانند شک در رکعات نماز که در برخی حالات، موجب تبدیل حکم واقعی به رکعتهای جداگانه می شود، و گاهی موضوع برای حکم ظاهری. از قسم اول در فقه و از قسم دوم در اصول فقه مبحث اصول عملی بحث شده است. همچنین شک به اعتبار متعلق آن به دو قسم موضوعی و حکمی تقسیم می گردد که از آن به شبهه موضوعی و شبهه حکمی تعبیر می کنند. در قسم اول، متعلق شک موضوعِ خارج ...


شک در دانشنامه ویکی پدیا

شک
معنی لفظ کلمه شک به این بستگی دارد که چگونه به قضیه نظر می کنید٬دیدگاه عقلانی (عقل در نظر حکمای الهی) و برهانی شک اینست که شک راه (راه نه مقصد) تعالی و وسیله رسیدن به حقیقت محسوب می شود و راه نجات انسان است. شک در مقابل یقین قرار می گیرد در یک کلمه فرق بین شک و یقین علیت است اگر امری دلیل دارد یقین است و اگر ندارد صدق ان زیر تیغ شک می رود.
پرسش
شک گرایی
شک گرایی فلسفی
شکاکان بزرگ تمام عقاید و آرا را زیر تیغ شک بردند جز چند مورد که سالم ماندند اول:عدم اجتماع نقیضین دوم:بزرگتر بودن کل از جزِ خود به این دو مورد شک راه ندارد زیرا اگر در مورد اول شک کنیم خود شک ما باطل می شود و در مورد دوم اگر شک کنیم بازهم لازمه محال رخ داده و شک ما باطل می شود. (دقت کنید که در هر دو مورد روا نبودن شک از علیت طبعیت می کرد) امور بالا را اصل یقینیات می دانند اهل منطق. در مورد علیت نیز باید گفت تمام احکام و امور صادره چه عقلی ٬وجدانی و حسی وچه امری و مولوی از ان جهت که حکم و امر است وجودن بر مبنای علت و معلول بنا شده اند و حالت دیگری در این قضیه راه ندارد زیرا اگر حالت دیگری نیز بیان شود باید دلیل و علت داشته باشد و مورد سیطره علیت قرار می گیرد. شک راه صدق و کذب را نمایان و باعث تحول و تغییر می شود و باعث درست شدن عقاید و نظرات است. نویسنده مسلمان مصری (محمود الجوزفی) در کتاب احادیث روایت نشده دربارهٔ شک می نویسد:و جَعَل المَشکوکین فی العَرضِ و خالدین فیها (همانا شک کنندگان در زمین می مانند و در آن جاودانه اند)
کتاب احادیث روایت نشده (محمود الجوزفی)
شک فیلمی به کارگردانی و نویسندگی ساموئل خاچیکیان محصول سال ۱۳۸۰ است. این فیلم به علت بیماری او ناتمام ماند.
رضا رویگری
مهشید افشارپناه
کاظم افرندنیا
شک یک مجموعه تلویزیونی آمریکایی است که در تاریخ ۱۵ فوریه ۲۰۱۷ در سی بی اس عرضه شد و در تاریخ ۱۲ اوت ۲۰۱۷ به پایان رسید. این مجموعه توسط تونی پلیان و جوآن رات ...


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

شک در دانشنامه آزاد پارسی

اصطلاحی در منطق به معنای تساوی دو طرف نقیض یک احتمال. اگر احتمال یک طرف بیشتر شد شک به ظن و اگر کمتر شد به وهم تبدیل می شود. شک از نوع جهل بسیط دربرابر تعیین است. این اصطلاح در فقه و اصول فقه نیز راه یافته است مانند شک در صحت عبادت. در فقه، در برخی حالت ها شک به بطلان عمل می انجامد و در برخی موارد حکم و راهکاری خاص دارد مانند شک در تعداد رکعت های نماز. در کلام نیز همۀ تلاش متکلم برای خارج کردن افراد از حالت شک به اعتقادات است.

نقل قول های شک


• «... و شکّ چهار بخش دارد: جدال در گفتار، ترسیدن، دودل بودن، و تسلیم حوادث روزگار شدن. پس آن کس که جدال و نزاع را عادت خود قرار داد از تاریکی شبهات بیرون نخواهد آمد و آن کس که از هرچیزی ترسید، همواره در حال عقب نشینی است، و آن کس که در تردید و دودلی باشد، زیرپای شیطان کوبیده خواهد شد، و آن کس که تسلیم حوادث گردد و به تباهی دنیا وآخرت گردن نهد، هر دو جهان را از کف خواهد داد.» امام علی
• «آدمی برای شک کردن آفریده نشده، برای پرسیدن آفریده شده است.»
• «آدمی به مسایل خود بیش از اندازه نزدیک می شود و از این رو تردید می کند و می ترسد. دوست یا «شفادهنده» به روشنی موفقیت و سلامت یا برکت و ثروت را برای او می بیند و هرگز دچار تزلزل نمی شود چون بیش از اندازه به آن وضعیت نزدیک نیست.
• «از هیچ اندیشه ای بدون فهم آن حمایت نکنید. بلکه با شک و تردید در آن وارد شده و حقیقت را کشف کنید.»
• «… ایمانی که از خلاء مذهبی عبور کرده و در تنور شک گداخته باشد و بوی حقیقت را خود استشمام کرده، از هر خطری مصون است.»
• «بالاترین رمز کامیابی اینست که انسان چیزی بگوید و کاری بکند و چیزی را بخواهد که دیگران معمولاً آنرا نمی گویند و نمی کنند و نمی خواهند، یا در گفتن و کردن و خواستن آن تردید دارند.»
• «به کسی که حقیقت را جستجو می کند باور داشته باش و به کسی که مدعی دستیابی به حقیقت است شک کن.»
• «تا یقین چهره بر تو بنماید// شک کن اندر درستی هرچیز»
• «تردید، اطاق انتظار شناخت است.»
• «تردید، بخشی از هویت انسان است. تنها با گذشتن از میان تردید است که می توان به حقیقت رسید.»
• «تردیدهای خود را بپذیرید و به حرفهای آنها گوش کنید؛ آنگاه می توانید راهی برای آنها بیابید.»
• «تنها جریانی وسیع از شک گرایی می تواند پرده هایی که این حقیقت را از ما پنهان می کنند، بدرانند.»
• «در زمانهای لازم برای برداشتن یک قدم بزرگ تردید نداشته باشید.»
• «روزی که ترس و تردید را از خود برانید، میوه شهامت خود را نیز خواهید چید.»
• «زیانبارترین احساس پس از شکست، از دست دادن اعتماد به نفس و مشکوک شدن به توانایی و صلاحیت خویش است.»
• «شک کردن شروع فرزانگی است نه پایان آن.» (مشابه: «شک کاروان سرای خوبی است، منزل گاه خوبی نیست.»، شک منزل ع ...

شک در جدول کلمات

شک
تردید, دودلی
شک آور
مریب
شک بردن
تردید کردن
شک برنده
حاسد
شک و تردید
ریب
شک و گمان
ریب
شک | گمان
ریب
به شک انداختن
ایهام
بی شک و یقینا
حتما
بی شک و یقیناً
حتما

معنی شک به انگلیسی

doubt (اسم)
دو دلی ، گمان ، نا معلومی ، شک ، تردید ، شبهه
uncertainty (اسم)
نا معلومی ، شک ، تردید ، چیز نامعلوم ، بلاتلکیفی
skepticism (اسم)
شک ، تردید ، شک گرایی ، فلسفه شکاکی وبدبینی ، انتقاد مضر و از روی بدبینی
dubiety (اسم)
شک ، تردید
self-doubt (اسم)
شک ، عدم اعتماد بنفس ، عدم ایمان بنفس

معنی کلمه شک به عربی

شک
شک
اِرتابَ
شک , مشتبه به

شک را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

ایلیا
این واژه درحقیقت پارسى است و تازیان (اربان) از واژه شک Shak در پهلوى به معناى تردید و دودلى برداشته اند و از روى آن مشکوک ، شکاک ، تشکیک ، مشکّک!!! را ساخته اند!!! در پهلوى شَکَرْویدن Shakarvidan : تردید-شک کردن ، مردد-مشکوک بودن و همتاى آن گمانیدن Gomanidan
: گمان-شک-خیال کردن ، ظنین بودن
پارسا محسنی
تردید
ارزو عایفی
از کتاب دکتر کزازی

شک برابر است با. گمانمندی. چند وچون. بلا شک. بی گمان
زهرا هنرمندپور
تردید و دو دلی معنیش میشه شک
محمد علی پدرام
یکی ازمعنی های آن تکان خوردن یالرزش است.
(شک شک) اسباب بازی قدیمی است که باتکان دادن آن صدا می دهد وبرای خواباندن بچه ها بکار می رود .
ضرب المثل- شکشکید باب یکید یعنی مانند هم هستید وبرای همدیگر خوبید.
دیگر معنی های این واژه را هم باید در نظر داشت .
The one
برهان قاطع نوشته که شک در عربی دربرابر یقین است و اینکه این واژه در زبان زند و پازند هم همین است(زبان زند: اوستایی، زبان پازند: پهلوی، پارسی میانه). شانس اینکه واژه ای در دو زبان که به هم هیچ ربطی ندارند (پارسی زبانی هندواروپایی، عربی زبانی سامی) هم معنی باشد چقدر است؟
۱. اوستایی زبانی هست که زود برافتاد (منقرض شد) و برای همین وامواژگان بسیار کمی دارد.
۲. داد و ستد یا اقتصاد میان ساسانیان و عریان بسیار کم بوده اینکه واژه ای بنیادی که مربوط به احساسات است از عربی به ما برسد بسیار کم است.
۳. عربی زبانی سامی یا Semitic است و میشه گفت که هر واژه عربی الاصل در زبان های همخانواده آن هستند (نمونه: کتاب در عربی، کتاو در عبری)، ولی شک در زبان عبری یا زبان آمهریک اتیوپی برابری ندارد.
این واژه پارسی است و باید از دیسه های درست آن بهره ببریم. شک کردن= شکیدن، شکاک=شکیدار یا شک کننده، شکاکی= شکیداری یا شک کنندگی، مشکوک= شکدار، مایه شک بودن، مشکوک زدن= شکدار سهستن (sahestan =به نگر رسیدن، برای اطلاعات بیشتر بنگرید به واژه یاب یا هر لغت نامه).
حمیدرضا دادگر_فریمان
تردید، دودلی، ریب، ریبت، شبهه، بدگمانی، سوء ظن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی شک   • شك كردن به شوهر   • شک به زنم   • درمان شک به شوهر   • شک در جدول   • فیلم شک   • چگونه شک را از بین ببریم   • مفهوم شک   • تعریف شک   • معرفی شک   • شک چیست   • شک یعنی چی   • شک یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی شک

کلمه : شک
اشتباه تایپی : a;
آوا : Sakk
نقش : اسم
عکس شک : در گوگل

آیا معنی شک مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )