شن اسکی

پیشنهاد کاربران

شن اسکی: [اصطلاح کوهنوردی]مسیری که در کوه دارای شن و ینگ های گوچک می باشد و در هنگام فرود می توان روی آن سر خورد و پایین آمد. به این شیوه حرکت شن اسکی گفته می شود.
منبع https://sporton. ir

بپرس