برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1401 100 1

شب بو

/Sabbu/

معنی اسم شب بو

اسم: شب بو
نوع: دخترانه
ریشه اسم: فارسی
معنی: گلی معطر و زینتی در رنگهای متفاوت

معنی شب بو در لغت نامه دهخدا

شب بو. [ ش َ ] (اِ مرکب ) شب انبوی. شب بوی. منثور. گلی که در شب بو میدهد و در روز بو ندارد و آن اقسام دارد. (فرهنگ نظام ). گیاهی است از تیره ٔ صلیبیان که زینتی است و ارتفاعش بین 30 تا 70 سانتیمتر است و بسبب دارا بودن گلهای معطر و زیبا غالباً در باغچه ها کشت میشود برگهایش سبز روشن و گلش معطر و زرد و به الوان دیگر نیز میباشد. میوه اش خورجین و پوشیده از کرکهای کوتاه است. در این گیاه «آلکالوئیدی » به نام «کری ئین » و «گلوکزیدی » به نام «کرانتین » یافت میشود که به مقدار فراوان در دانه ٔ گیاه موجود است. دانه ٔ شب بو دارای روغنی است به مقدار زیاد که شامل اسیدهای : «اروسیک » و «لینولئیک » و «لینولنیک » میباشد. سابقاً در پزشکی این گیاه را در مورد سقط جنین بکار میبردند. شقاری. شمشم. خمخم. خیرو. خیری. شب بوی. توضیح آنکه بیخ شب بو را که به نام علف مریم نیز خوانده میشود، با این گیاه نباید اشتباه کرد. (فرهنگ فارسی معین ). و نیز رجوع به گیاهشناسی گل گلاب ج 1 ص 207 شود.
- شب بوی انگلیسی ؛ گیاهی است از تیره ٔ صلیبیان که آن راعلف سیر نیز گویند. ارتفاعش بین 30 تا 50 سانتیمتر و قسمتهای تحتانی آن کمی کرک دارد. ریشه و برگ این گیاه اگر در بین انگشتان فشرده شود بوی سیر از آن استشمام میشود و در اکثر نقاط ایران میروید. سیرک. حشیشه القثوم. سیرج. صارمساق اوتی. (فرهنگ فارسی معین ).
- شب بوی باغی ؛ گیاهی است که آن را شب بوی سلطانی نیز گویند. (فرهنگ فارسی معین ).
- شب بوی خانمی ؛ گیاهی است که آن را شب بوی هراتی نیز گویند. (فرهنگ فارسی معین ). رجوع به شب بوی هراتی شود.
- شب بوی درختی ؛ یا شب بوی سلطانی. (فرهنگ فارسی معین ).
- شب بوی دریایی ؛ گونه ای شب بو که دارای گلهای نسبتاً درشت بنفش قرمزرنگ است و تکثیرش بوسیله ٔ تخم به عمل می آید. (فرهنگ فارسی معین ). رجوع به شب بوی سلطانی شود.
- شب بوی زرد ؛ نوعی شب بو که دارای گل زرد است و بعلت زیبایی گلهایش بیشتر از انواع دیگر مورد توجه است. خیری اصفر. منثور اصفر. توضیح : منظور از گل خیری که در ضمن اشعار گویندگان ادوار مختلف پارسی زبان آمده ، همین گل است زیرا گلهایش دارای رنگ طلایی و تلألؤ خاصی است. (ف ...

معنی شب بو به فارسی

شب بو
گیاهی است از تیره صلیبیان که زینتی است و ارتفاعش بین ۳٠ تا ۷٠ سانتیمتر است و به سبب دارا بودن گلهای معطر و زیبا غالبا در باغچه ها کشت می شود . برگهایش سبز روشن و گلش معطر و زرد و به الوان دیگر نیز می باشد . میوه اش خورجین و پوشیده از کرکهای کوتاه است . در این گیاه آلکالوئیدی به نام کری ئین و گلوکزیدی به نام کراتین یافت می شود که به مقدار فراوان در دانه گیاه موجود است . دانه شب بو دارای روغنی است به مقدار زیاد شامل اسیدهای اروسک و لینولئیک و لنولنیک می باشد . سابقا در پزشکی این گیاه را در مورد سقط جنین به کار می بردند شقاری شمشم خمخم خیرو خیری شب بوی . توضیح بیخ شب بو را که به نام علف مریم نیز خوانده میشود با این گیاه نباید اشتباه کرد . یا شب بوی انگلیسی . علف سیر . یا شب بوی باغی . شب بوی سلطانی . یا شب بوی خانمی . شب بوی هراتی . یا شب بوی درختی . شب بوی سلطانی . یا شب بوی دریایی . گونهای شب بو که دارای گلهای نسبتا درشت بنفش قرمز رنگ است و تکثیرش به وسیله تخم به عمل می آید یا شب بوی زرد . نوعی شب بو که دارای گل زرد است و به علت زیبایی گلهایش بیشتر از انواع دگر مورد توجه است خیری اصفر منثور اصفر . توضیح منظور از گلهایش دارای رنگ طلایی و تلالوئ خاصی است . یا شب بوی سلطانی . گونه ای شب بو که دارای گلهای زرد یا بنفش است و برگهایش دانه یی میباشد و ارتفاعش بالغ بر یک متر می شود و پایا است شب بوی باغی شب بوی درختی منثور بری خیری اصفر . یا شب بوی هراتی. گونه ای شب بو که دارای برگهای دراز و گلهای خوشه یی ارغوانی است . عطر گلهای این گونه شب بو از دیگر انواع بیشتر است . تکثیر این گیاه به وسیله پاجوش و گاهی به وسیله تخم است منسور منثور منسوب گل عروسان گل عروسون شب بوی خانمی .
گلی معروف که شبها بو دهد

معنی شب بو در فرهنگ معین

شب بو
( ~ .) (اِمر.) گیاهی است از تیرة صلبیان که زینتی است و به سبب دارا بودن گل های معطر و زیبا غالباً در باغچه ها کشت می شود. شب بوی ، شقاری ، شمشم ، خمخم ، خیرو، خیری نیز گفته می شود.

معنی شب بو در فرهنگ فارسی عمید

شب بو
گیاهی زینتی باساقۀ بلند و گل هایی به رنگ های مختلف، شب انبوی، خیرو، خیری، هیری، زراوشان.

شب بو در دانشنامه ویکی پدیا

شب بو
شب بو، چلیپا گیاهی است از تیره شب بویان که زینتی است و به سبب دارا بودن گل های معطر و زیبا غالباً در باغچه ها کشت می شود. شب بوی، شقاقی، شمشم، خمخم، خیر و و خیری نیز گفته می شود.
شب بوی انگلیسی؛ گیاهی است از تیره صلیبیان که آن را علف سیر نیز گویند. ارتفاعش بین ۳۰ تا ۵۰ سانتیمترو قسمتهای تحتانی آن کمی کرک دارد. ریشه و برگ این گیاه اگر در بین انگشتان فشرده شود بوی سیر از آن استشمام می شود و در اکثر نقاط ایران می روید. دیگر نام های آن: سیرک، حشیشه القثوم، سیرج و صارمساق اوتی است. (فرهنگ فارسی معین)
شب بوی زرد؛ نوعی شب بو که دارای گل زرد است و بعلت زیبایی گل هایش بیشتر از انواع دیگر مورد توجه است. خیری اصفر. منثور اصفر. منظور از گل خیری که در ضمن اشعار گویندگان ادوار مختلف پارسی زبان آمده، همین گل است زیرا گلهایش دارای رنگ طلایی و تلالو خاصی است. (فرهنگ فارسی معین)
شب بوی سلطانی؛ گونه ای شب بو که دارای گلهای زرد یا بنفش است و برگهایش دانه یی می باشد و ارتفاعش بالغ بر یک متر می شود و پایا است. دیگر نام های آن: شب بوی باغی، شب بوی درختی، منثور بری، خیری، و اصفر. (فرهنگ فارسی معین)
شب بوی دریایی؛ گونه ای شب بو که دارای گلهای نسبتاً درشت بنفش قرمزرنگ است و تکثیرش به وسیلهٔ تخم به عمل می آید. (فرهنگ فارسی معین - رجوع به شب بوی سلطانی شود)
شب بوی هراتی؛ گونه ای شب بو که دارای برگ های دراز و گلهای خوشه یی ارغوانی است عطر گلهای این گونه شب بو از دیگر انواع بیشتر است. تکثیر این گیاه به وسیلهٔ پاجوش و گاهی به وسیلهٔ تخم است. دیگر نام های آن: منسوج، منثور، منسوب، گل عروسان، گل عروس و شب بوی خانمی است. (فرهنگ فارسی معین).
شب انبوی، شب بوی یا منثور گلی که در شب بو می دهد و معمولاً در روز بو ندارد و آن اقسامی دارد. (فرهنگ نظام).
این گیاه برگهایش سبز روشن و گلش معطر و زرد و به الوان دیگر نیز می باشد. میوه اش خورجین و پوشیده از کرکهای کوتاه است. در این گیاه «آلکالوییدی» به نام «کری ئین» و «گلوکزیدی» به نام «کرانتین» یافت می شود که به مقدار فراوان در دانه گیاه موجود است.
دانه شب بو دارای روغنی است به مقدار زیاد که شامل اسیدهای: «اروسیک» و «لینولئیک» و «لینولنیک» می باشد. سابقاً در پزشکی این گیاه را در مورد سقط جنین ...


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

شب بو در دانشنامه آزاد پارسی

نام تیره ای بزرگ از گیاهان جدا گلبرگ با نام Crucifereae و نیز نام گیاهان متعلق به چند جنس از این تیره. اعضای جنس های زیر متعلق به انواع شب بو هستند: شب بوی معطر وحشی (Matthiola)، شب بوی خیری یا زرد، شب بوی ایرانی (Hesperis)، شب بوی بیابانی یا کَلَمَک (Fortuynia)، شب بوی خاردار (Diceratella)، شب بوی صحرایی یا باهوشا (Malcolmia) و شب بوی کوهی (Micrantha).

ارتباط محتوایی با شب بو

شب بو در جدول کلمات

گیاهی از تیره شب بو ها
واسابی

شب بو را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• گل شب بو در جدول   • معنی گل شب بو   • گل محبوبه شب   • نام دیگرگل شب بو   • نام دیگر گل شب بو   • بذر گل شب بو   • عکس گل شب بو   • گل شب بو درجدول   • معنی شب بو   • مفهوم شب بو   • تعریف شب بو   • معرفی شب بو   • شب بو چیست   • شب بو یعنی چی   • شب بو یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی شب بو
کلمه : شب بو
اشتباه تایپی : af f,
آوا : Sabbu
نقش : اسم
عکس شب بو : در گوگل

آیا معنی شب بو مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )