شارش

پیشنهاد کاربران

شارش=جریان
صفحه ۸۴ علوم هشتم
به معنای ، حرکت و جریان
جریان چیزی
شارش یعنی انتقال یا جریان چیزی به یک نقطه دیگ⚡
به معنای جریان هستش
انتقال جریان الکتریکی با باتری
شارش یه معنای حرکت و جریا است.
شارش بارهای الکتریکی یعنی حرکت بارهای الکتریکی
شارش : در علم علوم و فیزیک به معنیه انتقال یا جریان بین بار ها است
امید
شارش به معنای انتقال یا جریان به نقطه یا چیزی دیگر است.
شار
انتقال
مثلاً شارش گرما:انتقال گرما
شارش به معنای جاری شدن هست.
شارش به معنی انتقال هستش
شارش به معنی انتقال
از کارواژه شاریدن آمده است به معنای سرازیر شدن آب و تروایدن آب از جراحت و جریان ایست بن مضارع ( شار ) پسوند نامساز ( ش ) =شارش به مانای جریان
به معنی انتقال در علوم و فقط برا گرما نیس بلکه ما در مدار الکتریکی اصطلاح خارش داریم
معنی های مختلفی دارد اما در علوم هشتم به معنی حرکت است مثلا وقتی میگوییم شارش الکتریکی یعنی حرکت الکتریکی اگه خوشتون اومد یا درست بود لایک کنید
یعنی انتقال یا همان جریان بین دو جسم
یه چیز چرت ک رو اعصاب آدم راه میره و معنی خیلی چرتی داره
انتقال ، جریان

انتقال چیزی ب چیزی
به معنی انتقال و جریان
مثال شارش آب یعنی جریان آب
حرکت و انتقال بار الکتریکی
شارش یعنی انتقال جریان الکتریکی یا انتقال بار از جسمی به جسم دیگر

شارش به معنای جریان الکتریکی یا انتقال بار ازجسمی به جسم دیگر است
هم انتقال می شه هم حرکت
انتقال جریان
یعنی حرکت
شارش بار الکتریکی یعنی حرکت بار الکتریکی
جریان و انتقال
به معنای انتقال در فیزیک میباشد.
برای مثال:
همانطور که میدانیم اختلاف دما بین دو جسم سبب انتقال انرژی از یک جسم به جسم دیگر میشود. هم چنین اختلاف ارتفاع سطح آب بین دو ظرف غیر مرتبط، سبب شارش آب از یک ظرف به ظرف دیگر میشود .
...
[مشاهده متن کامل]

تعریف اخلاف پتانسیل: عامل شارش بارهای الکتریکی از یک نقطه به نقطه دیگر را اخلاف پتانسیل الکتریکی یا ولتاژ میگویند .
در الکتریسیته اگر بین دو نقطه از مدار اختلاف پتانسیل بوجود می آید و آن دو نقطه توسط یک جسم رسانا مانند یک سیم به هم وصل شوند ، جریان الکتریکی بوجود
می آید .
اختلاف پتانسیل عامل ایجاد جریان الکتریکی در مدار است .

جریان یا مقاومت
انتقال که به زبان علمی نوشته شده است
جریان الکتریکی

خلاصه همت. ن :انتقال یا جریان الکترون هاست
زور الکی نزنین سااااید ماید هم نکنین
فقط انتقال یا جریان
شارش به معنای جریان الکتریکی یا انتقال بار ازجسمی به جسم دیگر است . ⚡
معادل flow یا همان جریان است
انتقال انرژی
انتقال ، جریان
شارش به معنای جریان است بنابراین شارش بار الکتریکی یعنی جریان بار الکتریکی
انتقال میشه
انتقال
به جریان الکتریکی شارش میگویند
حرکت پیوسته شاره
جریان یا انتقال چیزی به چیز دیگری
جریان الکتریکی
جریان گرما

جریان، انتقال، جاری
جریان
مشاهده ادامه پیشنهادها (١٠ از ٥٠)

سوال های مرتبط