برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1619 100 1
شبکه مترجمین ایران

سینما

/sinamA/

برابر پارسی: ُرخشارگاه

معنی سینما در لغت نامه دهخدا

سینما. [ ن ِ ] (فرانسوی ، اِ) ملخص «سینماتوگراف » و آن نمایش مناظر و اشیاء و اشخاص است بر روی پرده بوسیله ٔ دستگاه مخصوص. (فرهنگ فارسی معین ). فن و صنعت و هنر تهیه و نمایش سلسله تصاویری که بر نوارهای سلولوئیدی ضبط شده اند، بنحوی که در تماشاگر توهم حرکت ایجاد شود. اصطلاحاً عکسهایی را که در یک مرحله برمیدارند. اصول سینما؛ صنعت سینما از محصولات قرن بیستم است ،ولی کارهای مقدماتی در این زمینه از سنوات بعد از سال 1875 م. سابقه دارد. از لحاظ فنی ، سینما مبتنی برکیفیت ثبات تأثرات نوری است : در هر ثانیه 24 کادر،جداجدا از جلو دریچه ٔ تصویرافکن سینما میگذرد و بر پرده ٔ سینما که در برابر تصویرافکن قرار دارد می افتد، اما آنچه بچشم می آید تصویری است مداوم و منسجم و غالباً متحرک بدون اینکه جدایی کادرهای 24گانه در ثانیه در آن احساس شود. باید تاریخ اولیه ٔ سینما را از سال 1880 م. و تصویرافکنها جستجو کرد تا اینکه در سال 1893 دستگاهی که نوعی «شهرفرنگ » بود ببازار آمد و در سال 1894 برادران لومیر دستگاه فیلمبرداری و تصویرافکن نسبتاً کاملی ساختند. در سال 1916 م. فیلم هایی توسط د.و. گریفیث ساخته شد که انقلاب بزرگ در کار سینما را به وجود آورد. کار صحنه پردازی و مونتاژ بدست نابغه ٔ بزرگ روسی سینما س. م. آیزنشتاین به اوج اعتلارسید. در قرن اخیر پیشرفتهای عجیب و روشهای تازه درسینما به وجود آمده است که از جمله : سینما اسکوپ ، سینراما ، ویستاویژن و سوپرپاناویژن است که هر یک در مقام و طریقه ٔ خود اهمیت خاصی را دارا میباشند.
تاریخ سینما در ایران : تا آنجا که میدانیم در ایران نخستین بار در سال 1318 هَ. ق.به دستور مظفرالدین شاه قاجار، میرزا ابراهیم خان عکاسباشی یک دستگاه دوربین فیلمبرداری به ایران آورد که با آن برای شاه فیلمهای خصوصی میگرفت. مظفرالدین شاه طی نامه ای از میرزا ابراهیم خان حتی میخواهد که یک فیلم از شیرهای شاه و یک فیلم از صحنه های عزاداری ماه محرم بردارد؛ اما نخستین فیلم ایرانی که در ایران ببازار آمد دو فیلم صامت موسوم به آبی رابی و جوان بوالهوس بود که در سال 1311 هَ. ش. در تهران ساخته شد. نخستین فیلم ناطق به زبان فارسی فیلم معروف دختر لر بود که در سال 1312 هَ. ش. در بمبئی بدست ایرا ...

معنی سینما به فارسی

سینما
( اسم ) ۱ - مخص سینماتوگراف و آن نمایش مناظر و اشیائ و اشخاص است بر روی پرده به وسیله دستگاه مخصوص . ۲ - محل نمایش فیلم . یا سینمای صامت . سینمایی که در آن سخنان هنرپیشگان و اصوات دیگر به گوش نرسد مقابل سینمای ناطق . یا سینمای ناطق . سینمایی که در آن سخنان هنرپیشگان و اصوات دیگر شنیده شود مقابل سینمای صامت .
[cinéma vérité (fr.), ciné vérité (fr.), kino pravada] [سینما و تلویزیون] نوعی سینمای غیرداستانی که در آن بر حضور دوربین و تعامل بین فیلم ساز و موضوع تأکید می شود
( اسم ) طریقه ای است که هنگام نشان دادن فلیم روی پرده سینما تماشا کنندگان تصاویر را بنحوی مجسم مینگرند . در این طریقه ارتفاع پرده سینما مانند سینماهای معمولی ولی دو برابر است . وضع پرده منحنی شکل است . دراین شیوه عدسی نورافکن با عدسیهای نور افکن معمولی فرق دارد . دستگاه فلیم برداری نیز مجهز بعدسی مخصوصی است مه عکس را در موقع فلیم برداری از قسمت عرض متراکم می کند و پس از پرژکسیون با دستگاه مجهز بعدسی مخصوص در روی پرده شکل بنحو مجسم نشان داده می شود .
[screen] [سینما و تلویزیون] صفحۀ سفید و بزرگی برای نمایش فیلم متـ . پرده 4
مراد سینمایی است در فضای باز که اتومبیل بدرون آن توان راند و از درون اتومبیل تماشای فیلم توان کرد.
( اسم ) سینمایی که با تومبیل داخل آن شوید وبتماشای فیلم پردازند .
[film star, star] [سینما و تلویزیون] بازیگر مشهور فیلم های سینمایی متـ . ستارۀ فیلم، ستاره

معنی سینما در فرهنگ معین

سینما
(نِ) [ فر. ] (اِ.) ۱ - ملخص سینماتو - گراف و آن نمایش مناظر و اشیاء و اشخاص به روی پردة نمایش به وسیلة دستگاه مخصوص است . ۲ - محل نمایش فیلم ، ~اسکوپ نمایش فیلم بر پردة پهن . ، ~تک سینمای کوچک که معمولاً در آن فیلم های هنری و معتبر نمایش داده می شود.

معنی سینما در فرهنگ فارسی عمید

سینما
۱. نمایش سلسلۀ تصاویر مناظر و اشخاص و اشیا و حرکات هنرپیشگان بر روی پرده.
۲. محل نمایش فیلم بر روی پرده.
۳. هنر و صنعتی که به ساختن فیلم می پردازد.
سینمایی که با اتومبیل داخل حیاط آن شوند و از میان اتومبیل به تماشای فیلم بپردازند.

سینما در دانشنامه اسلامی

با گرایش و حضور زنان به هنر سینما ضرورت بررسی حکم شرعی آن امری ضروری می باشد.
رسانه و به ویژه سینما ، در دنیای امروز که عصر انفجار اطلاعات نام گرفته است، جایگاهی بس رفیع و درخور توجه دارد و از این رو، گرایش زنان به هنر سینما که در پی مشارکت آنان در فعالیت های اجتماعی و هنری خصوصاً سینما و بازیگری بوده است، امری کاملاً ضروری و اجتناب ناپذیر گردیده است. از این رو، چون این پدیده از نظر شرعی می تواند دارای حکم خاصی باشد، ضرورت طرح این موضوع در فقه تأکید بیشتری می یابد. برخورد فقه و پدیده سینما در طول بیش از یکصد سال ورود سینما به ایران ، یکنواخت نبوده و تحولات پردامنه ای را پشت سر گذارده است.
رویکردهای فقه به سینما
مواضع علما و فقها را در این زمینه می توان در دو رویکرد کلّی جای داد: رویکرد اول:مخالفت مطلق؛ رویکرد دوم:موافقت شروط و محدود. هر یک از این دو رویکرد برهه خاصی از فضای اجتماعی ایران را به خود اختصاص می دهند و این برهه ها که دارای ویژگی های خاص اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی اند، نقش به سزایی در نوع نگاه فقها به سینما ایفا کرده اند. ما در این مجال مختصر برآنیم تا با ارائه شناخت کافی از این دو رویکرد، عوامل چهارگانه آن را بر شمرده، با نگاهی جامعه شناختی حکم فقهی حضور زن در سینما را بررسی کنیم. در صدر اسلام رسانه های جدید وجود نداشتند تا آیه یا حدیثی صریحاً در مورد آن لب به سخن گشوده باشد، اما آیا می توانیم از میان متون و نصوص و مبانی و اصول کلی دینی چشم اندازی را در زمینه رسانه های جدید بیابیم؟ این نگاه و چشم انداز همان فقه رسانه است که می تواند از محوری ترین مسائل مستحدثه قلمداد شود. برخی از مسائل کلی فقه رسانه عبارت اند از: آیا احکام تکلیفی فردی در رسانه کاربرد دارد؟ آیا در رسانه احکام حقیقی بار می شود یا احکام مجازی؟ در مورد حضور زن در سینما، چه احکامی در پشت دوربین و چه احکامی در جلو دوربین مطرح است؟ آیا این احکام یکسان اند؟ و…. عناوینی از قبیل فیلم ، تئاتر و بازیگری که در رسانه مدّنظر است، همه از عناوین نوظهورند و هیچ یک از آنها در ادله فقه یعنی در آیات و روایات وارد نشده اند و از این رو، به خودی خود مشمول اصل برائت اند و چنین فعالیت هایی از نظر ...


سینما در دانشنامه ویکی پدیا

سینما
سینما یک رسانه دیداری شنیداری مبتنی بر فناوری است که به وسیله آن فعالیت اقتصادی صورت می گیرد و همچنین قابلیت استفاده هنری را داراست. یک اثر سینمایی که فیلم سینمایی نامیده می شود، از عناصر تصویر (به صورت مجموعه ای از فریم ها) و صدا (گفتگو، صدا و موسیقی) تشکیل شده است. یک فیلم بر اساس فیلمنامه و توسط کارگردان، با هزینه تهیه کننده و مجموعه ای از بازیگرها، فیلم بردار و عوامل دیگر ساخته می شود. سینما جدیدترین شاخه هنر، معروف به هنر هفتم است که امروزه یکی از عمومی ترین و محبوب ترین تولیدات هنری را ارائه می کند. سینما همچنین به محل پخش عمومی فیلم سینمایی نیز گفته می شود.
فیلم
سینمای ایران
فیلم سه بعدی
پویانمایی
جشنواره های سینمایی
فیلمنامه نویسان سینما و تلویزیون ایران
سینمای مستند
در ایران هر ساله روز ۲۱ شهریور به عنوان روز سینما گرامی داشته می شود.
واژه سینما از واژه یونانی κινῆμα, -ατος (کینِما) به معنای جنبش گرفته شده است.
برادران لومیر در سال ۱۸۹۵ سینماتوگراف را اختراع کردند. هرچند نمی توان این دو برادر فرانسوی را یگانه افرادی دانست که به پیدایش هنر سینما کمک کردند. پیدایش سینما و فن فیلمبرداری خود مرهون پیشرفت های بسیار زیادی هم در عرصهُ تکامل نگاتیو بود و هم تکامل دستگاه های اولیه عکاسی. به طوری که نمی توان قاطعانه از یک نفر به عنوان مخترع سینما نام برد. دستگاه هایی همچون کینتوسکوپ (ساخته توماس ادیسون)، ویتاسکوپ و بایوسکوپ همگی در پیدایش دستگاه سینماتوگراف مؤثر بوده اند.
عکس سینما
سینما ۲۲ بهمن یک سینما در شهر رشت، ایران است.
سینما ۲۲ بهمن در وبگاه سینما تیکت
سینماهای استان گیلان در وبگاه سالن های سینمای ایران
تاریخچه سینما 22 بهمن
سینما رادیو سیتی رشت در سال ۱۳۴۴ در سبزه میدان رشت ساخته شد و پس از انقلاب به سینما ۲۲ بهمن تغییر نام داد این سینما در حال حاضر با دو سالن نمایش فیلم و با ظرفیت ۹۰۰ صندلی مشغول به کار است بزرگترین سینمای شهر رشت می باشد. این سینما که متعلق ب ...


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

سینما در دانشنامه آزاد پارسی

سینما (cinema)
صحنه ای از فیلم چهار عروسی و یک تشییع جنازه
صحنه ای از فیلم چهار عروسی و یک تشییع جنازه
صحنه ای از فیلم چهار عروسی و یک تشییع جنازه
صحنه ای از فیلم چهار عروسی و یک تشییع جنازه
صحنه ای از فیلم چهار عروسی و یک تشییع جنازه
صحنه ای از فیلم چهار عروسی و یک تشییع جنازه
برگرفته از واژۀ یونانی kinema به معنای «حرکت». سینما، شکلی از هنر و سرگرمی، عبارت است از نمایش تصاویر متحرک رنگی یا سیاه وسفید بر پرده. در سینما از هنرهای دیگری چون ادبیات، تئاتر و موسیقی نیز استفاده می شود. سابقۀ نمایش تصویر به فانوس خیالقرن ۱۷ برمی گردد. در قرن ۱۹ تلاش هایی در زمینۀ تصور حرکت تصاویر صورت گرفت. اسباب بازی های نوری، مانند زئوتروپ، با تکیه بر این اصل ساخته می شود که هر تصویری بر شبکیۀ چشم بیفتد کسری از ثانیه در آن می ماند و به این ترتیب اگر چندین تصویر به سرعت و پی درپی بر شبکیه بیفتد، متحرک و پیوسته به نظر می آید. در نیمۀ نخست قرن ۱۹ افرادی همچون ژوزف نی یپس، لوئی داگر، و ویلیام تالبوتعکاسی ثابت را اختراع کردند و راه برای ادورد مای بریج، در زمینۀ عکاسی ردیفیهموار شد؛ منظور از عکاسی ردیفی ثبت حرکات حیوانات یا انسان در ردیفی از عکس های ثابت و پی درپی است. ابداعاتی که در دو دهۀ آخر قرن ۱۹ در امریکا صورت گرفت، راه را برای فیلم برداری ممکن ساخت، ازجمله ابداع نوار سلولوئیددر ۱۸۸۷ و نیز کینه توگرافکه دبلیو کِی ال دیکسونبا نظارت توماس ادیسون، مخترع امریکایی، در ۱۸۹۱ ساخت. این دستگاه که با نوار سلولوئید سوراخ دار و با باطری کار می کرد، نخستین نمونه از دوربین تصویر متحرک بود. دیکسون سپس از سوی ادیسون مأموریت یافت تا کینه توسکوپرا بسازد؛ این دستگاه فیلم هایی را نشان می داد که با کینه توگراف گرفته بودند و سوراخی داشت که تصاویر را از درون آن تماشا می کردند. به دنبال نوآوری دیکسون، برادران لومیر در ۱۸۹۵ دستگاه سینماتوگراف، با قابلیت حمل آسان و ضبط و ظهور و چاپ تصاویر متحرک، را اختراع کردند.دوران صامت. در دهۀ ۱۸۹۰ پیش کسوتان فرانسوی سینما، برادران لومیر (اوگوست و لوئی)سینماتوگراف را ابداع کردند. این وسیله، تصاویری را بر پرده می انداخت و تصور حرکت تصاویر را القا می کرد. آثار برادران لومیر و بسیاری از نخستین فیلم سازان، فیلم هایی کوتاه و مستند دربارۀ روی ...

نقل قول های سینما

سینما یک رسانه دیداری شنیداری مبتنی بر تکنولوژی است که به وسیله آن فعالیت اقتصادی صورت می گیرد و همچنین قابلیت استفاده هنری را داراست.
• «به نظر من سینما عبارت از زبانی است که با آن می توان خود را و دردهای درونی خود را در قالب تصویر بیان کرد، به تعبیر دیگر، سینما دریچه ایست برای فهماندن و یا دریچهٔ برای رسیدن به آرمان های بزرگ و ایده آل.» - -> صدیق برمک
• «در سینما همه چیز در مورد پول است. اما پول دو بار ظاهر می شود. بار اول تمام وقت تو صرف فراهم کردن پول برای ساخت فیلم می گردد. بار دوم پول دوباره از طریق تصویر بازمی گردد. -> ژان-لوک گدار‏
• «در سینما چیزی به عنوان واقعیت وجود ندارد. چیزی که در سینما داریم، واکنش است و تنها اغراق. سینما تصویری شیک از چیزی است که وجود دارد، حداقل از دیدگاه شخصیت های فیلم. منظور فیلم این است که ما بیشتر پیشامدها را از دید شخصیت ها می بینیم.» -> ژاک اودیار
• «عکاسی حقیقت است؛ و سینما حقیقت بیست وچهار بار در ثانیه است.» -> ژان-لوک گدار‏
• «ذات سینما بی رحم است، در یک دوره ای ممکن است بسیار دیده شوید و نقش های بسیار خوبی پیشنهاد شود و سال ها این روال ادامه داشته باشد، اما طبعاً با ورود نسل بعد و تغییراتی که حاصل می شود، میزان این دیده شدن ها کمتر می شود.» -> ستاره اسکندری
• «سینما محل شهرت، قدرت و ثروت است و هرجا این چیزها هست، جنگ مغلوبه و شدید می شود. درگیری هایی پیش می آید که خیلی راحت سر پول است. درگیری ها جدی است.» -> بهروز افخمی
• «در حوزه سینما فردیت وجود ندارد و فرد نمی تواند جریان ساز باشد. ما براساس شرایط اجتماع که روزمرگی مردم است، داریم کار می کنیم. خارج از هر نوع نگاهی به مقوله هنر، سینما یا تئاتر، کاملاً این روزمرگی و این شرایطی اجتماعی است که برهنر تأثیر می گذارد. تئاتر و سینما تحت تأثیر شرایط اجتماعی هستند.» «در مصاحبه با روزنامهٔ شرق»؛ چاپ ۲۸ آوریل ۲۰۱۷/ ۸ اردیبشهت ۱۳۹۶ -> لادن مستوفی

سینما در جدول کلمات

از مدیران فیلمبرداری سرشناس سینما و تلویزیون کشورمان با آثاری چون ترانزیت و مختارنامه
جوان روح
از هنرپیشگان معروف سینما و تلویزیون ایران
تارخ
از کلاسیک های سینما ساخته هنری کاستر با حضور مارلون براندو در نقش ناپلئون بنامارت
دزیره
بازیگر پیشکسوت سینما و تلویزیون با سریالهایی چون «هزار دستان» | «پدر سالار» و «رسم شیدایی»
کشاورز
بازیگر مرد سینما و تلویزیون با سریال تب سرد
دیرباز
بازیگر مرد سینما و تلویزیون با سریالهایی چون پایتخت و ابله
تنابنده
بازیگر مرد سینما و تلویزیون با فیلم هایی چون معراجیها و اخراجی های 3
رویگری
بازیگر مرد سینما و تلویزیون با فیلم هایی چون «چپ دست » و « قرنطینه »
حمید گودرزی
بازیگر مرد فقید سینما | تلویزیون و تئاتر با سریال هایی چون "شهریار" و "یک مشت پر عقاب" و "سلطان و شبان"
اقالو
تنها ساخته پرویز نوری منتقد پیشکسوت سینما با بازی بهروز وثوقی و بهمن مفید
رشید

معنی سینما به انگلیسی

flick (اسم)
تکان ناگهانی ، سینما ، تلنگر ، ضربت اهسته و سبک با شلاق
picture (اسم)
وصف ، صورت ، رسم ، سینما ، تصور ، تصویر ، عکس ، تمثال ، منظره ، نگار
cinema (اسم)
سینما
film (اسم)
سینما ، غشا ، فیلم ، فیلم عکاسی ، فیلم سینما ، پرده نازک ، تاری چشم ، ساختمان لیفی ورشتهای
movie (اسم)
سینما ، فیلم سینما
motion picture (اسم)
سینما
cinematograph (اسم)
سینما ، اپارات فیلم ، دوبین فیلم برداری
moving picture (اسم)
سینما
silver screen (اسم)
سینما ، پرده سینما

معنی کلمه سینما به عربی

سینما
سينما , فلم
فلم

سینما را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

رضا فتحی پور
دیدنما
سید احمد مرتضوی
نماگاه
..
سی_هزار_نما
علی سیریزی
محل نمایش فیلم
هلنا امیری
نمابین
ایرزاد
سینما
سونَما : سو در پارسی به مینه نور و شید است نمونه :
سوسو زدن ، به سوی چراغ ، در فراز : چشم هایم
سو ندارد. در پارسی دیرین به خورشید سون
گفته میشده. در سینما با نور و شید و روشنایی
پونگاره یا توژ ( فیلم ) نمایش داده میشود .
مهراد هدایت
کینِما، واژه‌ای یونانی ( κινῆμα.-ατος ) ، ریشه‌ای در وجه تسمیه سینماست به معنای《حرکت》

- سینما را نمی‌توان قطعا رسانه‌‌ای نامید که شامل تصاویر متحرک و صدا _از نما و آوای واقعی یا بازسازی شده_ باشد.

• سینما قبل از آن یک فن‌آوری متکی به نور برای بازنمایی جهانِ عینی یا خیالی، به شکل صرفا "تصاویر متحرک" است و الزاما باید حاوی یک یا چند وجه از اندیشه باشد.

- ماهیت و ذات سینما هرگز متکی و مبتنی بر داستان، موسیقی، صدا، رنگ، سرگرمی و تجارت نیست.

• تمام این عناصر زاییده‌ی اصالت سینما و مسبب توانمندی سینما هستند.

- هنر در سینما جایگاه قبلی ندارد.
هنر ممزوج سینماست همانطور که تخیل _با درهم آمیخته‌گی_ با معنا شعر را به عنوان یک هنر می‌آفریند.

• سینما می‌تواند محملی برای تخیل یا واقعیت باشد و این قابلیت را دارد که ابزاری باشد برای انتقال اندیشه‌ای مشخص و قابل درک.

- سینما نام مکانی برای نمایش فیلمِ موسوم به سینمایی نیست. نام آن جایگاه و حریم برای نمایش فیلم می‌تواند "سالن سینما" باشد.

• سینما به عمد یا به سهو می‌تواند مورد استفاده یا سوءاستفاده قرار بگیرد.

- سینما، یک جریان اجتماعی، بستر، صنف و یا تشکّلی نیست که در آن {توی آن} به فعالیت‌های موسوم به سینمایی پرداخت.

و...مهراد هدایت
کینِما، واژه‌ای یونانی ( κινῆμα.-ατος ) ، ریشه‌ای در وجه تسمیه سینماست به معنای《حرکت》

- سینما را نمی‌توان قطعا رسانه‌‌ای نامید که شامل تصاویر متحرک و صدا _از نما و آوای واقعی یا بازسازی شده_ باشد.

• سینما قبل از آن یک فن‌آوری متکی به نور برای بازنمایی جهانِ عینی یا خیالی، به شکل صرفا "تصاویر متحرک" است و الزاما باید حاوی یک یا چند وجه از اندیشه باشد.

- ماهیت و ذات سینما هرگز متکی و مبتنی بر داستان، موسیقی، صدا، رنگ، سرگرمی و تجارت نیست.

• تمام این عناصر زاییده‌ی اصالت سینما و مسبب توانمندی سینما هستند.

- هنر در سینما جایگاه قبلی ندارد.
هنر ممزوج سینماست همانطور که تخیل _با درهم آمیخته‌گی_ با معنا شعر را به عنوان یک هنر می‌آفریند.

• سینما می‌تواند محملی برای تخیل یا واقعیت باشد و این قابلیت را دارد که ابزاری باشد برای انتقال اندیشه‌ای مشخص و قابل درک.

- سینما نام مکانی برای نمایش فیلمِ موسوم به سینمایی نیست. نام آن جایگاه و حریم برای نمایش فیلم می‌تواند "سالن سینما" باشد.

• سینما به عمد یا به سهو می‌تواند مورد استفاده یا سوءاستفاده قرار بگیرد.

- سینما، یک جریان اجتماعی، بستر، صنف و یا تشکّلی نیست که در آن {توی آن} به فعالیت‌های موسوم به سینمایی پرداخت.

و...ایرزاد
سینما
سینِ همریشه با واژه ی پارسی جُن یا جُنب است .
به گُمانم در پارسی امروز می توان از واژه های دیگر با این درونمایه هم بهره برد :
پونِگارستان ، پونمودگاه ، پومایشگاه
در زبان انگلیسی: movie همریشه با ستاک : مود و مای در پارسی است که این کارواژه را پیشوند هایی به کار میبریم :
فرمودن ، فرماییدن
آزمودن ، آزماییدن
پیمودن ، پیماییدن
آمودن/ آمادن ، آماییدن
نمودن ، نماییدن
مود و ماد به مینه اندازه و سنجه است ولی در مَجاز : حرکت، جنبش و سرعت فهمیده می شود، که می توان از این ستاک هم واژه ای شایسته ساخت.
ایمان ترابی
نماوایش
نما آوا یِش
زیرا بجز تصویر(نما) ، صدا هم وجود دارد پس باید واژه کلی تر باشد.
و همچنین با واژه نمایش هم یک هماهنگی لغوی داشته باشد تا زیباتر در ذهن جای گیرد.
محمد یاسین صالحی
برابر پارسی سینما :
رخشارگاه
تماشاخانه
تماشاکده
تماشاگاه

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• خرید بلیت سینما   • سینما چارسو   • سینما ملت   • سينما آزادي   • سينما فرهنگ   • سينما ايران   • سینما اریکه   • سينما ماندانا   • معنی سینما   • مفهوم سینما   • تعریف سینما   • معرفی سینما   • سینما چیست   • سینما یعنی چی   • سینما یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی سینما

کلمه : سینما
اشتباه تایپی : sdklh
آوا : sinamA
نقش : اسم
عکس سینما : در گوگل

آیا معنی سینما مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )