سیستم هشدار سریع

پیشنهاد کاربران

early warning system سیستم هشدار سریع ( اسم ) : سیستمی که برای هشدار دادن به متخصصان مراقبت های بهداشتی در مورد پیشرفت های جدید در فن آوری ها، داروها و درمان ها طراحی شده است.

بپرس