سیدالسفراءالثقلین

پیشنهاد کاربران

یعنی به راستی امام خمینی ( ره ) سیداسفار اربعه است.
من یکی دو نفس ازعمرم باقی نمانده است امیدوارم دربستر مرگ طبیعی نمیرم زندگیم که به اسلام خدمتی نکرد شاید مرگم باعث خدمتی شود.
سیدالسفراءالثقلین ( ره )
یعنی سفیر اعظم خداوند حضرت امام راحل آن بزرگ پرچمدار ثقلین وطلایه دار اسفاراربعه
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما