سگرمه در هم کشیدن


معنی انگلیسی:
frown

پیشنهاد کاربران

ابرو در هم کشیدن ، که میتواند نشانگر خشم و غصب ، یا رنجش و دلگیری ، و یا غم و اندوه باشد

بپرس