برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1388 100 1

سپندارمذ

معنی سپندارمذ در لغت نامه دهخدا

سپندارمذ. [ س ِ پ َ م َ ] (اِ مرکب ) بمعنی اسفندارمذ است که ماه دوازدهم از سال شمسی باشد. (برهان ) (آنندراج ) :
سر آمد کنون قصه ٔ یزدگرد
بماه سپندارمذ روز ارد.
فردوسی.
همی رفت سوی سیاوخش گرد
بماه سپندارمذ روز ارد.
فردوسی.
|| نام روز پنجم از ماه شمسی است. این روز را فارسیان بنابر قاعده ٔ کلیه که پیش ایشان معمول است که چون نام ماه با نام روز موافق آید عید کنند، در این روز جشن سازند و عید نمایند، نیک است رخت پوشیدن و درخت نشاندن در این روز به اعتقاد ایشان. (برهان ) (آنندراج ) :
ز چین روی یکسر به ایران نهاد
بروز سپندارمذ بامداد.
فردوسی.
سپندارمذروز خیز ای نگار
سپند آر ما را و جام می آر.
مسعودسعد.
|| زمین. (برهان ) (آنندراج ). برای تمام معانی رجوع به اسپندارمذ و اسفندارمذ شود.

سپندارمذ. [ س ِ پ َ م َ ] (اِخ ) نام فرشته ای که موکل زمین و درخت ها و جنگلها است و مصالح این ماه بدو تعلق دارد. (برهان ). فرشته ٔ نگهبان زمین و گاه هم خود زمین بشمار رفته. (مزدیسنا و... تألیف معین ص 432).
سپندارمذ برگشاید زبان
برون افکند گنجهای نهان.
زراتشت بهرام (از مزدیسنا و... تألیف معین ).

معنی سپندارمذ به فارسی

سپندارمذ
نام فرشته هم هست که موکل زمین و درختها و جنگلها و مصالح ماه بدو تعلق دارد فرشته نگهبان زمین و گاه هم خود زمین بشمار رفته

معنی سپندارمذ در فرهنگ فارسی عمید

سپندارمذ
= اسپندارمذ

سپندارمذ را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

شاهین بهتاش
سپندارمذ درواقع بمعنی فرشته ئ دارنده ئ سه پند یا اندرز میباشد!- (مذ در یک معنی=موکل برزمین وجنگل وبیشه)وسپندارمذ=دارنده ئ 3 پند یاپندار واندرز(پندارنیک-کردارنیک-گفتار نیک)میباشد-به دیگر معنی(مذ)بمعنی قدیم وازلی -بمعنی 3اندرز ازلی است-این واژه از زیباترین وفرخنده ترین معانی آموزه هاو ایرانی قدیم میباشد که متاسفانه این معنی آن از ذهن وقلم بزرگوارانی چون استاد دهخدا استاد معین استاد عمید ودیگراساتید ارجمند برافتاده است!
شهریار آریابد
" سپندار مذ " به معنای پارسایی و فروتنی پاک و " سپندارمذگان " جشنی از جشن های ایرانیان باستان و بویژه مزدیسنان بوده و امروزه برابر با جشن ولنتاین اروپایی ها و جشن دوستی و شیدایی پاک مردمان کابرد دارد .
علی سیریزی
نام فرشته ای است که حامی زنان درستکار و پارسا است.
(( در سپندارمذگان ( بیست و نهم بهمن) با جشن اسفندگان از زن ایرانی و پارسا تجلیل می شود.))

فرزند ایران
سر آمد کنون قصه ٔ یزدگرد
بماه سپندارمذ روز ارد

ز هجرت شده پنج هشتاد بار
که پیوستم این نامه ناموار

فردوسی

5 در 80 برابر با 400 هجری هست که سال پایان شاهنامه است
علی سیریزی
سپنته آرمیتی_ سپنت اَرمَیتی_ سپند آرامئیتی، در زبان پهلوی سپندارمذ_ سپندارمت و در فارسی، سپندارمد آمده است که نام یکی از ایزدبانوان و امشاسپندان زرتشتی است
امشاسپند سپندارمذ، نگهبان و ایزدبانوی زمین سرسبز و نشانی از باروری و زایش است. که در روز بیست و نهم بهمن روز زن ایرانی است.
علی سیریزی
ولنتاین ایرانی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• سپندارمذگان چه روزی است؟   • روز عشق ایرانی چه روزی است؟   • تاریخ دقیق سپندارمذگان   • عکس سپندارمذگان   • سپندارمذگان چیست   • سپندارمزد   • تاریخچه سپندارمذگان   • تبریک سپندارمذگان   • معنی سپندارمذ   • مفهوم سپندارمذ   • تعریف سپندارمذ   • معرفی سپندارمذ   • سپندارمذ چیست   • سپندارمذ یعنی چی   • سپندارمذ یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی سپندارمذ
کلمه : سپندارمذ
اشتباه تایپی : s~knhvlb
عکس سپندارمذ : در گوگل

آیا معنی سپندارمذ مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )